logo efcs bianco

Pankreatické endokrinní tumory

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

D?íve se hovo?ilo o nádorech z ostr?vkových bun?k, ale termín pankreatické endokrinní tumory (PET) je vhodn?jší, protože vznikají i z multipotentních vývodových kmenových bun?k. Tvo?í 1-2% pankreatických tumor?. V?tšinou se vyskytují v t?le a ocase a mohou být solidní nebo cystické (v d?sledku centrální nekrózy). V?tšina se projeví klinicky p?íznaky odpovídajícími produkovaným hormon?m (v?tšina cystických tumor? jsou nefunk?ní).

Cytologické diagnostické rysy

 • Vysoce bun??né aspiráty homogenní bun??né populace
 • Slab? kohezivní skupiny, pseudorozety, jednotlivé bu?ky, nahá jádra
 • Uniformní kulatá nebo okrouhlá jádra (monotónní vzhled)
 • Nukleoly nejsou obvyklé
 • Excentrická jádra (plasmocytoidní vzhled)
 • Jemn? granulární (‘s?l a pep?’) chromatin
 • St?ední až hojná cytoplazma

P?ítomny mohou být mitotické figury a ?ídce i pleomorfní bu?ky. Cytologické rysy nemohou p?edpov?d?t maligní chování.

Imunocytochemie je užite?ná v odlišení PET od jiných pankreatických tumor? a dovoluje funk?ní za?azení tumoru. Nádorové bu?ky jsou pozitivní v pr?kazu chromograninu a synaptofyzinu, NSE a cytokeratin? 8 a 18. Mohou exprimovat pankreatické peptidy nebo hormony jako inzulin, glukagon, somatostatin, vasoaktivní intestinální peptid nebo gastrin a také ektopické hormony (nap?. ACTH, vazopresin nebo PTH). Ultrastrukturální vyšet?ení prokáže neurosekre?ní granula s denzními centry.

Diferenciální diagnóza

 • Karcinom z acinárních bun?k
 • Solidní pseudopapilární tumor
 • Nediferencovaný neuroendokrinní (malobun??ný) karcinom (primární nebo metastatický)
 • Non-Hodgkin?v lymfom
 • Metastatický melanom
 • Hyperplázie ostr?vkových bun?k

PET nemívají nekrózu, mitotickou aktivitu a jaderné nat?snání nediferencovaného neuroendokcrinního karcinomu. Hyperplázie ostr?vkových bun?k je n?kdy aspirována u diabetu, chronické pankreatitis nebo pankreatické fibrózy v d?sledku obstrukce vývodu.

Pancreatic endocrine tumors
Pancreatic endocrine tumors
Pancreatic endocrine tumors
Pancreatic endocrine tumors
Pancreatic endocrine tumors
Pancreatic endocrine tumors
Chromogranin
Calcitonin