logo efcs bianco

Solidní pseudopapilární tumor

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

Tento vzácný nádor se v?tšinou objevuje u žen ve druhé nebo t?etí dekád? života. Projeví se jako velká abdominální masa. Má nízký maligní potenciál, i když maligní p?ípady byly ojedin?le popsány. Histologicky ho charakterizují jemná fibrovaskulární septa tvo?ící osu pseudopapilárních formací, které jsou výsledkem ischemické degenerace a fragmentace solidních nádorových okrsk?. Epitelové bu?ky t?sn? lnou k sept?m a tím vzniká dojem papilárních struktur.

Cytologické diagnostické rysy

  • Vysoká celularita
  • Vágn? kohezivní skupiny a jednotlivé bu?ky
  • V?tvené fibrovaskulární struktury lemované nádorovými bu?kami
  • Jemn? granulární cytoplazma, nejasné bun??né hranice
  • Benigní jaderné rysy
  • Jaderné rýhy
  • Pozadí krve, p?nitých bun?k a nekrotického detritu

Imunohistochemické studie prokáží pozitivitu vimentinu, p?i?emž nádorové bu?ky jsou ?asto negativní v pr?kazu cytokeratin?, pankreatických enzym? a neuroendokrinních marker?. Diferenciální diagnóza zahrnuje cystické neoplázie, duktální adenokarcinomy, karcinom z acinárních bun?k a endokrinní tumory.