logo efcs bianco

Miyeloid metaplazi

This content is also available in: English Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Miyeloid metaplazi as?l olarak miyelofibroz ve miyeloproliferatif sendromlarda görülebildi?i gibi farkl? patolojik durumlarda örne?in; lenfoma, geçirilmi? enfektif hastal?klar veya kemoterapi sonras? da görülebilir. Yaymalarda, izole veya PALS’a tutunmu? ?ekildeki megakaryositler görülür.

 

Miyeloid metaplazi diffüz splenomegaliye neden olur (i?nenin ucuna dikkat edin), böyle bir vakaya ait yaymada matürasyonunun de?i?ik a?amalar?ndaki lenfoid hücreler ve ayr?ca megakaryositler görülür. Soldaki PALS’a dikkat edin. Miyeloid hücreler CD 13 pozitifli?i ile tan?nabilirler ve HLADR pozitifli?i ile lenfoid hücrelerden ay?rdedilebilirler.   

 

?zole veya PALS aras?na s?k??m?? matür veya immatür megakaryositleri görmek miyeloid metaplazinin i?aretidir (sa? üstte). Bazen Reed-Steinberg hücrelerini taklit eder veya bizar ?ekilde izlenirler. 

 

Miyeloproliferatif sendromlar ve miyeloid metaplazi

Miyeloid metaplazi, miyelofibroz veya trombositoz gibi  miyeloproliferatif sendromlarda görülebilir.  Matür ve immatür miyeloid hücreler ve yo?un trombositlere dikkat edin.

 

Myeloid metaplazi: karaci?er

Myeloid metaplazi, karaci?er gibi ba?ka organlar? da tutabilir. Resimde, karaci?er ??A’nda hepatositler aras?nda da??lm?? halde bulunan miyeloid hücreler ve megakaryositler görülüyor