logo efcs bianco

Fokal ve difüz splenomegaliler

This content is also available in: English Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Fokal

 • Hodgkin lenfoma
 • Büyük hücreli, Non-Hodgkin lenfoma
 • Primer neoplazmlar ve kistler
 • Metastazlar
 • Tüberküloz

 

Miliyer veya diffüz

 • Enfeksiyon
 • Konjestif splenomegali
 • Otoimmün hastal?klar
 • Küçük hücreli, non*Hodgkin lenfomalar
 • Histiositozlar
 • Multipl miyelom
 • Miyeloproliferatif sendromlar
 • Lösemiler
 • Hemolitik anemiler
 • Amiloidozis

??A sitolojisi

??A, subkostal yakla??mla ve 23-25 G i?ne kullan?larak yap?lmal?d?r. USG e?li?inde i?ne, bölgeye girerken ve aspirasyon i?lemi boyunca hastadan nefesini tutmas? istenir. Aspirasyon, seri olarak uygulanan birkaç ileri-geri hareket ile sa?lan?r. Yaymalar, mikroskopik de?erlendirme ve materyalin kalan?yla neler yap?laca??ndan yukar?da bahsedildi. ??A’ndan sonra USG ile bölge kontrol edilmeli ve hasta uygulama bölgesi üzerine buz koyarak birkaç saat dinlenmelidir.