logo efcs bianco

Dalak

This content is also available in: English Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Genel

Noduler veya diffüz splenomegaliler çe?itli sebeplerle olu?abilir; Ço?u hastal?kta klinik ve serolojik veriler tan? koydurucudur fakat hala nadir durumlar veya ?üpheli klinik prezantasyonlarda direkt de?erlendirme yararl? olabilir. Dalak ??A’u, ilk olarak leishmaniazis tan?s?nda kullan?lm?? olup ?sveç’te 70’lerde geni? uygulama alan? edinmi?tir. Dalak ??A’nun yayg?nla?mas?, önceleri hemoraji korkusuyla, sonra da daha az invaziv tekniklerin geli?mesi sebebiyle sekteye u?rad?. Yine de baz? klinik durumlarda, nodüler veya difüz splenomegalinin tan?s?nda, tüm önyarg?lara ra?men ??A’ tan?ya katk? sa?layabilmektedir. Kanama diatezi ve mononükleoz varl??? ise dalak ??A’nun kesin kontraendikasyonudur.