logo efcs bianco

Normal yapı

This content is also available in: English Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Dalak ??A’ lar?na k?rm?z? pulpa elemanlar?  iyi bir ?ekilde yans?maz; trombositler, makrofajlar, arada serpi?tirilmi? ?ekilde fibröz ve endotelyal hücreler görülebilir. Beyaz pulpa ise s?k?ca kümelenmi? yo?un lenfoid fragmanlarla temsil edilir ve bu fragmanlar?n ancak uç k?s?mlar?nda hücre detaylar? seçilebilir. PALS ? temsilen birkaç damar yap?s? istisnas?z olarak bu gruplara e?lik eder. PALS d???nda B hücreleri de da??n?k halde matürasyonun çe?itli evrelerindeki lenfositler olarak görülür. Farkl? ya? gruplar?nda ve ki?inin  ba????kl?k sistemine paralel olarak  PALS ve aradaki lenfoid hücrelerinin  say?s? da farkl?l?k gösterir; çocuklarda ve ba????kl?k sistemi kuvvetli ki?ilerde say?ca çoktur.

K?rm?z? pulpa

K?rm?z? pulpa sitolojik yaymalarda sinüs histiositleri, tek tük endotelyal hücreler ve platelet gruplar? ?eklinde ve s?n?rl? izlenir.

 

Beyaz pulpa

Beyaz pulpa esas olarak birbirine s?k?ca t?uunmu? lenfoid hücrelerinin olu?t?rdu?u yo?un fragmanlar ve bu gruplar?n aralar?na girmi? bir veya iki vasküler yap? ile karakterizedir; nükleus sadece bu fragmanlar?n kenar?ndaki hücrelerde izlenebilir. Bu fragmanlar, dala??n beyaz pulpas?ndaki T hücrelerinin olu?turdu?u periarterioler lenfoid k?l?f?n (PALS) sitolojik kar??l?klar?d?r.

 

Beyaz pulpa: folikül hücreleri

Beyaz pulpada matürasyonunun de?i?ik evresindeki da??n?k lenfoid hücreler görülür ki bunlar beyaz pulpan?n foliküler B hücreleridir.