logo efcs bianco

Anatomi

This content is also available in: English Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Dalak, ba????kl?k sisteminin bir parças? olarak kan? filtre etme görevini görür. Bat?nda sol üst kadranda yerle?mi? olup sa?l?kl? eri?kinlerde 6-16 cm boyutlar?ndad?r. Kapsülünden ince fibröz trabeküller uzan?r. Hemokateterik fonksiyonlar? olan k?rm?z? pulpa ve immünolojik fonksiyonlar? olan beyaz pulpadan olu?ur. K?rm?z? pulpada kapsülden inen trabeküllerle devaml?l?k halinde ince liflerden olu?an bir a? bulunur ve içinden kan?n akt??? Billroth kordonlar? ve sinüzoidleri olu?turur. Beyaz pulpada ise T hücrelerinin olu?turdu?u periarterioler lenfoid k?l?f (PALS) ve B hücrelerinin olu?turdu?u foliküller bulunur.