logo efcs bianco

Lenfomalar

This content is also available in: English Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

  • Hodgkin lenfoma  (HL) ve  non Hodgkin lenfoma dala?? tutabilir; HL ve büyük hücreli NHL de, genellikle büyük B hücreli NHL ?eklinde geli?en primer splenik lenfomalar gibi nodüler lezyonlar olu?turur. Küçük hücreli NHL ise difüz ya da “ milier” görünümlüdür. Non-invaziv tan?sal giri?imlerin etkinli?i sayesinde, direkt incelemelere olan ihtiyaçta  dramatik bir azalma görülmü?tür. Primer splenik NHL tan?s? ve tedavisi splenektomi ile olmakla birlikte, baz? klinik vakalarda dalak ??A istenebilir.
  • Sitolojik kriterler ve tan?sal algoritma, lenf dü?ümünde tan?mlananlar ile neredeyse ayn?d?r. Relapslarda ise tan? kriterleri primer hastal?k tan?s? koyarkenki kadar zorlay?c? de?ildir.

Küçük hücreli non-Hodgkin lenfoma

Dala?? da tutan küçük lenfositik  lenfoma: Küçük lenfositlerden olu?mu? monomorfik hücre populasyonu zeminde  yay?lm?? bir ?ekilde izlenmekte. Üstte ve ayn? vakan?n histolojik kesitinde görüldü?ü gibi PALSlar korunmu? olabilir.

 

Dala?? tutan küçük foliküler lenfoma: Küçük lenfositlerden olu?mu? monomorfik hücre populasyonu zeminde  yay?lm?? bir ?ekilde izlenmekte, PALS lar korunmu?.

 

?iddetli beyaz pulpa hiperplazisi ile küçük hücreli non-Hodgkin lenfoma aras?nda ay?r?c? tan?. Ak?m sitometrisi (FCM ve ICC) görüntülerinde sitospinlerde görülen hafif zincir k?s?tlamas? (üstte sa?da ve solda) tan?y? belirleyebilir.

 

Dala??n primer lenfomas? ve büyük hücreli NHL

Dala??n primer lenfomas? ve büyük b hücreli lenfoma (dbbhl) genellikle dalaktan kaynaklan?r veya dala?? da tutarak tek ya da multipl nodüller olu?turur. Yaymalarda da??lm??, atipik, büyük lenfoid hücreleri görürüz. PALS az veya yoktur.  

 

Dala??n primer lenfomas? ve büyük hücreli NHL geni?, atipik lobule hücreler içerirler. PALS yoktur veya azd?r.