logo efcs bianco

Lymfomy

This content is also available in: English Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

  • Hodgkinovy (HL) a non Hodgkinovy lymfomy (NHL) mohou postihovat slezinu; HL a velkobun??ný NHL mohou tvo?it uzlovité léze, stejn? jako primární splenický NHL, který je v?tšinou B – velkobun??ný NHL a projeví se jako nodulární léze. Malobun??ný NHL se m?že projevit jako difúzní nebo “miliární”. Neinvazivní diagnostické procedury výrazn? snížily nutnost p?ímých vyšet?ení. A?koli primární splenický NHL je zpravidla diagnostikován a lé?en splenektomií, FNC m?že být požadována v nejasném klinickém kontextu.
  • Cytologická kriteria a diagnostické algoritmy jsou tém?? stejné jako v lymfatických uzlinách, zatímco diagnostická kriteria pro relaps HL jsou mén? p?ísná než pro primární diagnózu.

Malobun??ný non Hodgkin?v lymfom

Lymfom z malých lymfocyt? postihující slezinu: monomorfní bun??ná populace malých lymfocyt? v pozadí. Periarteriolární lymfocytární plášt? mohou být zachovány, jak je patrno v horní ?ásti a korespondujícím histologickém snímku.

 

Lymfom z malých lymfocyt? postihující slezinu: monomorfní bun??ná populace malých lymfocyt? v pozadí. Periarteriolární lymfocytární plášt? jsou zachovány.

 

Diferenciální diagnóza mezi floridní hyperplázií bílé pulpy a malobun??ného non Hodgkinova lymfomu. Folikulární centra a imunocytochemický pr?kaz restrikce lehkých ?et?zc? na cytospinech (naho?e vpravo a vlevo) mohou ur?it diagnózu.

 

Primární lymfom sleziny a velkobun??ný NHL

Primární NHL sleziny a velkobun??ný B – bun??ný lymfom (DLBCL) m?že bu? vzniknout nebo postihnout slezinu jedním nebo více uzly. Nát?ry vykazují disperzní atypické, velké lymfoidní bu?ky. Periarteriolární lymfocytární plášt? jsou ?ídké nebo chybí. 

 

Primární lymfom sleziny a velkobun??ný NHL s atypickými velkými lalo?natými bu?kami. Periarteriolární lymfocytární plášt? jsou ?ídké nebo chybí.