logo efcs bianco

Kistik lezyonlar

This content is also available in: English Español Português Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Ba? ve boyun bölgesinin en zor tan?nan lezyon grubu kistik lezyonlard?r. Ço?u benign kist ( brankial yar?k kistleri, medial kistler) skuamöz epitelyum ile örtülüdür, ço?u da kolayl?kla inflame olur. Süperfisyal ve intermedier benzeri skuamöz hücreler, bazen reaktiftir (amfofilik sitoplazma, iri nükleus ve belirgin nükleol) ve kolesterol kristalleri görülebilir. ?nflamasyon ve irritasyon bulgusu olarak orta derecede atipi hemen daima mevcuttur fakat kesin olarak malign dönü?ümü gösteren bulgular izlenmemelidir:  düzensiz s?n?rl? ve nükleus/sitoplazma oran? artm?? nükleus, düzensiz kümele?mi? kromatin yap?s? ve mitotik figür görmemeliyiz.

Branchial yar?k kisti (PAP  boyas?) 
Branchial yar?k kisti inflamasyon (H & E) 
Branchial yar?k kisti kolesterol kristalleri

Skuamöz hücreli karsinom metastaz?, servikal lenf nodlar?nda oldukça s?k rastlan?r. Bu tümörler, baz? büyük primer skuamöz hücreli karsinomlarda oldu?u gibi bulunduklar? anatomik bölgeyi bozarlar, bu da “kist benzeri” lezyon olu?mas?na neden olabilir. Bu lezyonlar?n içeri?inde atipik keratinizasyon gösteren ya da keratinize olmam?? skuamöz kanser hücreleri bulunur. Baz?s? iyi diferansiye olup, yukar?da ‘irrite lateral kist’ ba?l???nda bahsedilen hücreleri and?ran görüntü sergiler. Makroskopik olarak s?v? absedeki pürülan içeri?e benzer ve bu yan?lt?c? görüntü, klinisyenin materyali tan? için laboratuvara göndermemesine neden olabilir.

Squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma, either primary or metastatic, usually undergoes colliquation: atypical squamous cells of inflammatory lateral cyst and cells of colliquated low grade squamous carcinoma have to be differentiated!
Squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma, either primary or metastatic, usually undergoes colliquation: atypical squamous cells of inflammatory lateral cyst and cells of colliquated low grade squamous carcinoma have to be differentiated!