logo efcs bianco

Zmiany torbielowate

This content is also available in: English Español Português Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Najwi?ksze problemy diagnostyczne w obr?bie g?owy i szyi stwarzaj? zmiany torbielowate. Wi?kszo???agodnych torbieli (torbiel skrzelopochodna, torbiel ?rodkowa szyi) wy?cielona jest nab?onkiem wielowarstwowym p?askim, wiele z nich wykazuje zmiany zapalne. Torbiele skrzelopochodne (torbiel boczna szyi) ?atwo  mo?na znale?? wzd?u? linii mi??nia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, ale mog? one wyst?powa? niemal wsz?dzie w okolicy g?owy i szyi.  Nierzadko stwierdza si? je w obr?bie przyusznicy. S? one wyrazem pozosta?o?ci embrionalnych.

Branchial cleft cyst (Pap stain)
Branchial cleft cyst – inflammation (H & E)
Branchial cleft cyst – cholesterol crystals

Obecno?? przerzutów raka p?askonab?onkowego w w?z?ach ch?onnych szyi jest zjawiskiem cz?stym. Guzy te, podobnie jak raki p?askonab?onkowe pierwotne, cz?sto ulegaj? marticy rozp?ywnej, czego nast?pstwem jest powstawanie zmian pseudotorbielowatych, zawieraj?cych komórki raka p?askonab?onkowego rogowaciej?cego lub nierogowaciej?cego. S? to czasem guzy wysoko zró?nicowane, których komórki przypominaj? wspominane wy?ej pobudzone komórki z torbieli bocznej szyi. Zawarto?? p?ynna z obu przypadków jest bardzo podobna i przypomina rop?. Dlatego te? materia? do badania w takich przypadkach nie powinien by? przysy?any do pracowni przez klinicyst?, a nak?ucie powinno by? wykonywane przez patologa.

Squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma, either primary or metastatic, usually undergoes colliquation: atypical squamous cells of inflammatory lateral cyst and cells of colliquated low grade squamous carcinoma have to be differentiated!
Squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma, either primary or metastatic, usually undergoes colliquation: atypical squamous cells of inflammatory lateral cyst and cells of colliquated low grade squamous carcinoma have to be differentiated!