logo efcs bianco

Other lesions of salivary glands

This content is also available in: English Español Português Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

?nfantlar?n hemanjiomu

Genellikle konjenital, büyük, a?r?s?z lezyonlard?r. Aspirat çok miktarda kan elemanlar? ve prolifere endotel hücreleri içerir. Cerrahiye gerek duyulmadan takibi genellikle yeterli olur, erken tan? bu lezyonlarda önemlidir.

?nfantlarda Hemangiom– histoloji 
?nfantlarda Hemangiom – sitoloji
?nfantlarda Hemangiom – sitoloji

Lenfanjiom

Sar?ms?, hafif kanamal? ve sellüler aç?dan fakir aspiratlard?r, aspirasyonu takip eden dakikalar içerisinde kistik lezyon kaybolur.

Periferik sinir k?l?f? tümörü

Tümör, parotis bölgesindeki faysal sinir ile ba?lant?l?d?r, bu da aspirasyon s?ras?nda ?iddetli a?r?ya sebep olur. Sitolojik patern, ‘verocay’ cisimciklerinin görüldü?ü histolojik paterni and?r?r. Kalabal?k hücre tabakalar? ?eklinde genellikle uzam?? ve benign görünümlü mezenkimal hücrelerdir.

Periferik sinir k?l?f? tümörü 
Periferik sinir k?l?f? tümörü 
Periferik sinir k?l?f? tümörü