logo efcs bianco

Inne zmiany ślinianek

This content is also available in: English Español Português Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Naczyniak wieku dzieci?cego (Haemangioma infantum)

Jest to zazwyczaj zmiana du?a, wrodzona i niebolesna, która znika w okresie dojrzewania. Je?eli osi?ga du?e rozmiary (>3-5 cm), w niektórych przypadkach jest usuwana. Rozmaz zawiera du?? ilo?? krwi, w?ród której mo?na dostrzec proliferuj?ce komórki ?ródb?onka. Je?eli zmiana nie jest przewidziana do usuni?cia, prawid?owe rozpoznanie we wczesnym okresie ?ycia jest bardzo wa?ne.

Haemangioma of the infants – histology
Haemangioma of the infants – cytology
Haemangioma of the infants – cytology

Naczyniak limfatyczny (Lymphangioma)

Podczas aspiracji uzyskuje si? ?ó?tawy, nieznacznie krwisty p?yn, w którym z trudem mo?na znale?? elementy komórkowe. Zmiana torbielowata wype?nia si? ponownie po kilku minutach.

Nerwiak os?onkowy (Neurinoma)

Guz ten jest zwi?zany z nerwem twarzowym w okolicy ?linianki przyusznej, w zwi?zku z czym procedura nak?uwania nie jest bolesna. Obraz cytologiczny przypomina obraz histologiczny, nawet niekiedy mo?na znale?? cia?ka Verocay’a. Wyd?u?one komórki u?o?one w p?aty, przypominaj? ?agodnie wygl?daj?ce komórki mezenchymalne.

Peripheral nerve sheet tumor
Peripheral nerve sheet tumor
Peripheral nerve sheet tumor