logo efcs bianco

Örnekleme yöntemleri

This content is also available in: English Español Português Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

A??z bo?lu?u yerle?imli lezyonlar (veziküler, yüzeyi ülserle?mi? lezyonlar) için basit f?rçalama ile örnekleme yöntemi daha kolayd?r. Uygulay?c? taraf?ndan bir elin parmaklar? aras?nda sabitle?tirilerek, serbest kalan elle ??A yöntemi yüzeyel lezyonlar için yararl? bir tekniktir. Yüzeyel, deri alt? yerle?imli veya submüköz lezyonlar için ultrason rehberli?ine gerek yoktur: ultrason boyut olarak bu lezyonlar için fazla büyüktür.

Ultrason derin yerle?imli lezyonlarda ( nazofarenks tümörleri ve tükrük bezlerinin derin loblar?ndan kaynaklanan tümörler) ve büyük kistik lezyonlarda, komplikasyonlar? (kanama, hematom) önlemek için tart??mas?z gereklidir. Büyük damarlara kom?u küçük lezyonlar için de kullan?lmal?d?r. Bilgisayarl? tomografi ise örnekleme yap?l?rken de?il, US rehberli?inde veya de?il,  örneklemeden önce lezyonun yerini belirlemek için kullan?l?r.

Boyama yöntemleri

M.G.Giemsa kullan?labilir (havada kurutulmu? yaymalarda), ayr?ca Papanicolaou ve H&E boyalar? da kullan?labilir. Papanicolaou, skuamöz hücreli lezyonlarda özellikle yönlendiricidir, H&E ‘de ayn? ?ekilde. Giemsa boyas?, örneklerde metakromaziyi gösterir: ekstrasellüler matriks, miyoepitelyal hücrelerin sitoplazmas? ve ba? dokusunun hücreleri metakromatik menek?e rengi boyan?rlar. Bu hücreler ve ekstrasellüler komponentler ba? ve boyunda özellikle de tükürük bezi lezyonlar?n?n tan?s?nda çok önemli rol oynarlar.

?mmunositokimya gerekirse uygulanabilir (mümkünse sitospin preparat ve s?v? bazl? materyallerde uygulanmal?d?r.)