logo efcs bianco

Pobieranie materiału i metody jego opracowania

This content is also available in: English Español Português Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Metody pobierania materia?u

Wymaz szczoteczkowy jest bardziej przydatny do zmian zlokalizowanych w jamie ustnej ( zmiany p?cherzykowe, owrzodzenia).
Biopsja aspiracyjna cienkoig?owa jest u?yteczn? metod? w przypadku zmian powierzchownych, które musz? by? zlokalizowane i ufiksowane za pomoc? palców nak?uwaj?cego. Zmiany powierzchowne, podskórne lub pod?luzowe nie wymagaj? nak?uwania pod kontrol? USG; wi?kszo?? g?owic ultrasonograficznych jest zbyt du?a dla tych zmian.
 Nak?ucie pod kontrol? USG pozwala unikn?? powik?a? (krwawienie, krwiak); jest ono absolutnie konieczne w przypadku zmian g??boko po?o?onych (guzy nosogard?a, g??bokie p?aty ?linianek), du?ych zmian torbielowatych, lub ma?ych zmian umiejscowionych w s?siedztwie du?ych naczy?.

Tomografia komputerowa s?u?y raczej do zlokalizowania zmiany, a nak?ucie wykonuje si? zazwyczaj pod kontrol? USG.

Metody barwienia

Mo?na stosowa? metod? Giemzy (do barwienia rozmazów wysuszonych), metod? Papanicolaou lub H&E. Barwienie metod? Papanicolaou i H&E jest przydatne szczególnie dla zmian p?askonab?onkowych. W barwieniu metod? Giemzy mo?na wykaza? metachromazj?: macierz pozakomórkowa, cytoplazma komórek mioepitelialnych i komórek tkanki ??cznej barwi si? na kolor purpurowy. Komórki te jak i komponenty pozakomórkowe odgrywaj? bardzo du?? rol? w diagnostyce zmian g?owy i szyi, szczególnie ?linianek.

Je?eli zachodzi potrzeba, mo?na tak?e wykona? badania immunocytochemiczne.