logo efcs bianco

Papilární karcinom

This content is also available in: English Español

Bookmark (0)

No account yet? Register

?istý papilární karcinom se v prsu vyskytuje z?ídka, a?koli papilární komponenta bývá p?ítomna u 3-4% karcinomu prsu. Typicky se vyskytuje u postmenopausálních žen.

V nát?ru z aspirátu tenkou jehlou se nachází 3D prostorov? papilárn? uspo?ádaná seskupení bun?k, n?která s fibro-vaskulárními centry s rozházenými cylindrickými bu?kami tumoru a krvavou diatézou s makrofágy s obsahem hemosiderinu v pozadí. Jaderné atypie jsou mírné.

Cytologické diagnostické rysy

  • St?ední bun??nost
  • Prostorov? papilárn? uspo?ádané skupiny, fibrovaskulární osové ?ásti papil
  • Atypické cylindrické bu?ky
  • Makrofágy s nast?ádaným hemosiderinem

Diferenciální diagnostika zahrnuje fibroadenom (up?ednost?ován v p?ítomnosti prstovitých výb?žk? bez fibrovaskulárníosových struktur  a bipolárních jader v pozadi ) a papilom. ?asto je velmi obtížné rozlišit dob?e diferencovaný papilární adenokarcinom od benigního papilomu a v p?ípad? FNA diagnostiky je u papilárních neoplasií doporu?ována  chirurgická excize.