logo efcs bianco

Aspirace tenkou jehlou

This content is also available in: English Español Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

FNA je široce využívána pro hodnocení lézí hmatných nebo detekovaných radiologicky (tj. ultrazvukem nebo mamograficky). FNA a tlustojehlové biopsie poskytují ?asnou detekci malignit bez nutnosti otev?ené chirurgické biopsie.

Aspirace tenkou jehlou je provád?na s 23-25 gauge (G) s 10 ml injek?ní st?íka?kou. Obvykle se neužívá lokální anestetikum, aby následný otok neznemožnil správné vyšet?ení nádorové léze. Použití odb?rové pistole se nedoporu?uje. Protože mnohé mamární léze jsou výrazn? fibrózní, lze použít siln?jší jehlu (22 G).

Odb?r by m?l být cílen do centra, nikoli do periferie léze. Cytologický odb?r m?že být proveden aspira?ní nebo nonaspira?ní technikou. Pokud je užita aspirace, jehla je cílena do st?edu léze, válcem nasát materiál. Nasávání materiálu musí být ukon?eno, jakmile se krev nebo jiný materiál objeví uvnit? jehly, která je vysunuta z ložiska za uvoln?ní vakuového nasávání, aby se zabránilo vniku bun?k do st?íka?ky ( materiál z?stává v jehle ). V n?kterých p?ípadech je tekutina získána z cysty; negativní tlak by m?l být udržován, dokud cysta není kompletné vyprázdn?na a pokud je palpa?n? zjišt?na residuální masa, m?la by být znovu aspirována.Pokud aspirace není použita, je jehlou léze propichována pravidelnými pohyby ve více sm?rech, dokud se neobjeví ve vrcholu jehly bun??ný materiál. Non-aspira?ní technika je mén? traumatizující pro bu?ky a získaný materiál mén? krevnatý. Mimo to je takto získaný materiál s p?evahou izolovaných bun?k snadn?ji roztíratelný v porovnání s aspirací ?ast?ji získanými trojrozm?rnými bun??nými trsy. 

Jehla je poté odd?lena od injek?ní st?íka?ky, st?íka?ka se naplní vzduchem a jehla znovu nasadí. Potom se vytla?í obsah – malá kapka aspirovaného materiálu na jednotlivá podložní sklí?ka – a rozet?e. Jehla se má poté vypláchnout tekutuinou pro odb?r do cytobloku, aby byla maximalizována výt?žnost. P?esnost liquid-based metody je shodná s p?ímým nát?rem, a?koli cytologický  vzhled se liší.

Komplikace metody aspirace tenkou jehlou jsou vzácné. Nej?ast?ji se jedná o krvácení. 

P?esnost metody aspirace tenkou jehlou je vysoce závislá na tom, kdo ji provádí. Citlivost záchytu malignity je vysoká. Falešn? positivní výsledky jsou vzácné, zatímco falešn? negativní výsledky se mohou vykytnout v d?sledku chyb p?i manipulaci s materiálem nebo p?i interpretaci. Vzorky jsou obvykle uspokojivé, pokud odb?r provádí cytopatolog.

Aspira?ní tenkojehlová metoda má své limitace. A?koli je to metoda citlivá v záchytu duktálních karcinom?, nem?že rozlišit invasivní duktální karcinom od duktálního karcinomu in situ. Nem?že se touto metodou také  zjistit lymfatická nebo vaskulární invaze. Diagnóza n?kterých maligních nádor?, jako jsou lobulární a tubulární karcinom, vyžaduje pokro?ilou zkušenost.

Aspirace prsní cysty je jist? terapeutická. Zda tekutina z cysty vyžaduje cytologické vyšet?ení je kontraverzní. Velká v?tšina z nich jsou benigní, nicmén? malé množství karcinom? m?že být cystické.

Hodnocení vzorku z aspirace tenkou jehlou

Hodnoceno malým zv?tšením

  • Bun??nost
  • Uspo?ádání bun?k
  • Elementy pozadí

Bun??nost je d?ležitá, a?koli existuje p?ekrývání obraz? mezi kategoriemi. Málo bun??né aspiráty jsou b?žn? obdrženy z fibroadenomu,  fibrocystických zm?n, tukové nekrózy, radia?ních zm?n a karcinomu (zvlášt? skirhotického, tubulárního a lobulárních typ?). Pr?m?rn? bun??né aspiráty jsou vid?ny u fibroadenomu, phyllodes tumoru, fibrocystických zm?n a karcinomu. Aspiráty s velkou celularitou jsou b?žné u n?kterých fibroadenom?, phyllodes tumor? a invazivních karcinom?.

Bu?ky mohou být uspo?ádány plošn? v pruzích ( u fibroadenomu, fibrocystických zm?n nebo lobulárního karcinomu in situ ), v t?sn? kohezivních prostorov? usporádaných shlucích ( fibroadenom, phyllodes tumor, intraduktální papilom a hyperplazie, lobulární  duktální karcinom in situ), jako rozv?tvující se papilární shluky ( fibroadenom, intraduktální adenom a papilární karcinom ). Po?etné samostatné bu?ky jsou charakteristické pro karcinom prsu. Pravideln? rozestoupená jádra bun?k ( bez p?ekrývání ) nazna?uje benigní lézi, naopak nepravidelné jaderné rozestupy jsou charakteristické pro malignitu.

Elementy v pozadí mohou být zán?tlivé bu?ky, amorfní rozpadový materiál, ?erstvá a stará krev a hlen. Akutní zán?tlivé bu?ky jsou pozorovány  p?i mastitid? a nekrotických  karcinomech, zatímco chronické zán?tlivé bu?ky u intramamárních lymfatických uzlin a medulárního karcinomu. Amorfní granulární hmoty sv?d?í pro malignitu, ale také mohou být nalezeny u benigních stav? jako je apokriní metaplazie. Krev sv?d?í pro intraduktální papilom nebo karcinom. Hlen je pozorován u fibroadenomu nebo mucinózního karcinomu.

Hodnocení p?i velkém zv?tšení

  • Typy jednotlivých bun?k
  • Jaderné rysy
  • Cytoplasmatické rysy

Jednotlivé bu?ky jsou epiteliálního nebo mesenchymálního p?vodu. Mohou být  nezm?n?né nebo postrádají cytoplasmu ( holá jádra ). Jednotlivé epiteliální bu?ky jsou pozorovány u karcinomu, zatímco mezenchymální bu?ky nazna?ují fibroadenom, metaplastický karcinom, phyllodes tumor nebo sarkom, ale také mohou být p?ítomny u invasivního karcinomu. Holá jádra jsou b?žná u fibroadenomu. Zán?tlivé bu?ky, v?etn? histiocyt?, jsou ?asté v tukových nekrózách, mastitidách a fibrocystických zm?nách. Jaderná atypie ( zv?tšení jader, zm?ny tvaru a velikosti a velká jadérka ) je pozorována ve st?edn? a špatn? diferencovaném karcinomu. Nicmén?, n?které maligní tumory, jako je tubulární, lobulární a mucinózní karcinom, vykazují velmi málo nukleárních atypií a pro diagnózu t?chto  nádor? je d?ležité rozpoznání jiných rys? ( architektura, zmnožený extracelulární hlen).

N?které cytologické znaky jsou charakteristické pro ur?ité prsní léze. Apokrinní zm?ny jsou pozorovány u apokrinní metaplazie a apokrinního karcinomu. Vakuolizovaná cytoplazma je pozorována u n?kterých karcinom?, v?etn? mucinózního a lobulárního karcinomu.