logo efcs bianco

NON HODGKINŮV LYMFOM (NHL)

This content is also available in: English Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Obecné znaky

NHL je heterogenní skupina nádor?, které tvo?í 2-3% všech tumor? Západního sv?ta.  Zahrnují jak nejpomaleji, tak nejrychleji rostoucí tumory, od chronické lymfatické leukemie/lymfomu z malých lymfocyt?, které v ?asném stadiu nemusí být lé?eny (watch and wait), k lymfoblastickému lymfomu, který vyžaduje v?asnou a intenzivní lé?bu. N?které jednotky jsou dob?e vymezeny klinicky, fenotypicky, geneticky a molekulárním profilem, jako je to pravidlem pro malobun??né lymfomy. Jiné, jako nap?. difúzní velkobun??ný  B lymfom, jsou spíše skupinovým ozna?ením pro r?zné molekulární fenotypické a klinické jednotky. Klinické p?íznaky, pokud jsou vyjád?eny, p?edstavují: ztráta hmotnosti, sv?d?ní, hore?ka, slabost, kašel a mediastinální syndrom, pokud je mediastinum zasaženo, nebo pouze zv?tšení lymfatických uzlin. Lokalita zasažených uzlin je variabilní, jednou z nej?ast?jších jsou p?ední kr?ní, následované supraklavikulárními a axilárními. Klasifikace NHL byla n?kolikrát p?epracována v souvislosti s množstvím nových poznatk? nahromad?ných na poli imunologie a genetiky lymfom?.

Klasifikace NHL

WHO klasifikace lymfom? (2001)

B-bun??né nádory 

 • Prekurzory B bun??ných nádor?
  • Prekurzor B-lymfoblastické leukemie/lymfomu
  • Prekurzor B-bun??né akutní lymfoblastické leukemie
 • Zralé (periferní) B-bun??né nádory
  • B-bun??ná chronická lymfocytární leukemie/ lymfom z malých lymfocyt? (SLL/CLL)
  • B-bun??ná prolymfocytární leukemie Lymfoplasmocytární lymfom (LPCL)
  • Splenický B-bun??ný  lymfom marginální zóny (s/bez  vlasatých lymfocyt?)
  • Vlasatá leukemie
  • Plazmocelulární myelom/plasmocytom
  • Extranodální B-bun??ný  lymfom marginální zóny typu MALT (MALT)
  • Nodální B-bun??ný  lymfom marginální zóny (s/bez monocytoidních B- bun?k) – MZL
  • Folikulární lymfom (FL)
  • Lymfom pláš?ové zóny (MCL)
  • Difúzní velkobun??ný B – bun??ný lymfom (DLBCL)
  • Burkitt?v lymfom/ Leukemie z Burkittových bun?k (BL)

T-CELL AND NK-CELL NEOPLASMS

 • Precursor T-cell neoplasm
  • Precursor T-lymphoblastic lymphoma/leukemia
  • Precursor T-cell acute lymphoblastic leukemia
 • Mature (peripheral) T-cell neoplasms
  • T-cell prolymphocytic leukemia
  • T-cell granular lymphocytic leukemia
  • NK-cell lymphomaleukemia (NKL)
  • Adult T-cell lymphoma/leukemia (HTLV-1 positive)
  • Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type
  • Enteropathy-type T-cell lymphoma
  • Hepatosplenic gamma-delta T-cell lymphoma
  • Subcutaneous panniculities-like T-cell lymphoma
  • Mycosis fungoides/Sezarysyndrome
  • Anaplastic large-cell lymphoma, T/null cell, primary cutaneous type
  • Peripheral T-cell lymphoma, not otherwise characterized (PTL)
  • Angioimmunoblastic T-cell lymphoma
  • Anaplastic large-cell lymphoma, T/null cell, primary systemic type

Úloha cytologie

 • Cytologická diagnóza NHL je zatížena objektivními t?žkostmi. Jako mnoho jiných nádor?, mnohé NHL nevykazují výrazné jaderné atypie, protože jde o klonální expanzi lymfoidních bun?k v r?zném stádiu maturace. Navíc jsou tyto bu?ky promíseny s r?zným množstvím benigních reaktivních lymfocyt?, jako nap?. B-bun??ných NHL bohatých na T-lymfocyty, v nichž reaktivní lymfocyty mohou p?evažovat nad neoplastickými.
 • V praxi je cytologická diagnóza NHL stanovována kombinací mikroskopických rys? a pomocných vyšet?ení. Diferencované B-bun??né lymfomy obecn? vykazují více monomorfní obraz, ale definitivní diagnóza je stanovena pomocí klonality lehkých ?et?zc? (?/? >4:1 nebo <1:1) nebo  IGH p?estavbou. pozornost je t?eba v?novat malým dysbalancím, zejména p?i záchytu pr?tokovou cytometrií (mén? než 20% testovaných bun?k). Ve skute?nosti se mohou malé dysbalance vyskytovat i v nep?ítomnosti lymfomu, mohou se objevit v reaktivních lymfatických uzlinách v p?ípadech autoimunních nebo imunodeficientních syndrom?. Mimo restrikci lehkých ?et?zc? existují jiné fenotypické abnormity zjistitelné pr?tokovou cytometrií, které mohou identifikovat bun??nou lymfoidní bun??nou populaci jako B-lymfom a mohou být podtypov? specifické: CD5/CD19 koexprese (CLL/SLL or MCL); CD10/Bcl-2 koexprese (FL), CD10+ ve všech testovaných bu?kách v kombinaci se specifickým cytologickým obrazem (BL, FL). T-bun??né lymfomy jsou komplexn?jší; periferní T-bun??né lymfomy zpravidla exprimují CD2/3/7 a alternativn? CD4 nebo CD8. Ztráta jednoho antigenu (?asto CD7) m?že ukazovat na klonální proliferaci. CD3/CD56 overexprese je indikativní pro NK lymfom.
 • velkobun??ný B-bun??ný lymfom (DLBCL), vykazuje obvykle výrazn?jší jaderné atypie ve všech jeho mikroskopických a fenotypických variantách (centroblastické, imunoblastické, anaplastické). V t?chto p?ípadech cytologické rysy a fenotypické ur?ení mohou být diagnostické (CD19+, aberantní fenotypy v pr?tokové cytometrii, ALK+,CD30-, EMA+ in DLBCL ALK+ pomocí ICC).
 • Cytologické rysy kombinované s pomocnými metodami umož?ují ve v?tšin? p?ípad? správnou diagnózu a klasifikaci. Cytopatologové by si však m?li být v?domi, že v diagnóze a klasifikaci NHL existují stále objektivní limitace. • O definitivní diagnózu B NHL a možnou bližší klasifikaci se lze pokusit kombinací cytologických rys? a fenotypu pomocí ICC nebo FC.
 • V mnoha institucích je cytologická diagnóza NHL p?ijímána bez histologického ov??ení v p?ípadech relaps? a typických primárních p?ípadech; histologické potvrzení je naopak nutné pro v?tšinu primárních diagnóz a v p?ípadech, kde cytologické, klinické a další nálezy jsou kontradiktorické. Spolu s opakovaným odb?rem materiálu by doporu?ení k histologickému ov??ení m?lo být vždy sou?ástí cytologického nálezu sporných p?ípad?.

ICC-FC subklasifikace NHL z malých/st?edn? velkých bun?k:

ICC-FC sub-classification of small/medium cell size NHL