logo efcs bianco

METASTÁZY

This content is also available in: English

Bookmark (0)

No account yet? Register

Clinically evident metastatic lymph nodes are generally characterized by diffuse involvement; hence, FNC is diagnostic in most cases;when the primary tumour is unknown, FNC may contribute to its identification. As in case of lymphomas, the immediate evaluation of the smear may require additional passes, can orientate the management of the diagnostic material and lay out an immunocytochemical panel combining cytological features and clinical data. If the primary tumour is known, FNC may produce a definite diagnosis using routine smears. Differentiated metastatic tumours show, in most of the cases, quite indicative cytological features: papillary thyroid carcinoma, melanoma or breast carcinoma may be typical enough to suggest their histogenesis at FNC. Even some poorly differentiated tumours, such as undifferentiated pharynx tumours or lung carcinoma, for their peculiar cytological features are often typical enough to suggest the primary tumor.

Klinicky z?ejmé metastatické lymfatické uzliny jsou zpravidla charakteristické difúzním postižením; FNC je proto v?tšinou diagnostická.  Pokud je primární tumor neznámý, FNC m?že p?isp?t k jeho identifikaci. Stejn? jako v p?ípad? lymfom? m?že okamžité hodnocení nát?r? vyžadovat další vpichy, m?že nasm?rovat zpracování cytologického materiálu a navrhnout imunocytochemický panel kombinací cytologických rys? a klinických dat. Pokud je primární tumor znám, FNC m?že poskytnout definitivní diagnózu z rutinních nát?r?. Diferencované metastatické tumory show, in most vykazují ve v?tšin? p?ípad? indikativní cytologické rysy. Papilární karcinom štítné žlázy, melanom nebo karcinom prsu mohou být dostate?n? typické k ur?ení histogeneze z FNC. Dokonce n?které špatn? diferencované tumory, nap?. Nediferencovaný karcinom hltanu nebo plic mohou východisko n?kterými zvláštními cytologickými rysy indikovat.

Metastázy z neznámých primárních zdroj? jsou v r?zných oblastech ?ešeny r?znými zp?soby. V p?ípad? karcinomu prsu je vyšet?ení axilárních uzlin mén? d?ležité, protože jsou vyšet?ovány v rámci chirurgického výkonu. Naproti tomu  FNC z klinicky z?ejmých axilárních uzlin m?že odhalit metastázy nerozpoznaného a n?kdy nedetekovatelného tumoru prsu. Papilární karcinom štítné žlázy se m?že manifestovat primárn? metastázami v lymfatických uzlinách; m??ení TGB ve výplachu z  FNC m?že spolu s tradi?ními nát?ry být užite?ný v diagnose metastáz papilárního karcinomu. Polymerázová ?et?zová reakce s užitím reverzní transkriptázy pro pr?kaz tyrozinázy v materiálu získaném z ultrasonograficky orientované FNC  sentinelových uzlin m?že pomoci odhalit latentní metastázy u pacient? s melanomem s r?znou mírou diagnostické p?esnosti.

Ve v?tšin? p?ípad? m?že základní  imunocytochemický panel kombinující dv? nebo vice indikovat primární tumor (viz tabulky I a II). Pro tyto ú?ely poskytují cytospiny a cytobloky v?tšinou dostatek preparát? a cytobloky umož?ují testovat reaktivitu r?zných protilátek na stejných skupinách bun?k.

Tabulka ?. I: základní protilátky pro identifikaci nádor?.

 

Tabulka ?. II: exprese cytokeratin? v epitelových nádorech

 

Dlaždicobun??ný karcinom

Uzlinové metastázy dlaždicového karcinomu mohou vykazovat r?zné cytologické rysy. Husté skupiny málo diferencovaných bun?k, diferencované maligní dlaždicové bu?ky, „pulcovité” bu?ky a abortivní rohové perly promísené s lymfoidními bu?kami v nekrotickém pozadí:

Squamous cell carcinoma
Squamous cell carcinoma
Squamous cell carcinoma
Squamous cell carcinoma

Dlaždicobun??ný karcinom

Uzlinové metastázy dlaždicového karcinomu vykazující skupiny izolovaných dlaždicových bun?k s atypickými jádry a r?zným stupn?m diferenciace. V n?kterých p?ípadech nekrotické nebo hnisavé pozadí m?že simulovat zán?tlivý proces:

Squamous cell carcinoma
Squamous cell carcinoma
Squamous cell carcinoma
Squamous cell carcinoma

Plicní adenokarcinom

Skupiny epitelových bun?k organizovaných v kompaktních trojrozm?rných formacích “balls” nebo denzních skupinách s roztroušenými lymfoidními bu?kami v pozadí.

Lung adenocarcinoma
Lung adenocarcinoma

Nediferencovaný karcinom nazofaryngu

Nediferencovaný karcinom nazofaryngu se m?že manifestovat metastázami v cervikálních uzlinách. Malé skupinky špatn? diferencovaných nebo nediferencovaných bun?k pozitivních v pr?kazu cytokeratin? je obvyklým uzlinovým nálezem.

Undifferentiated rinopharinx carcinoma
Undifferentiated rinopharinx carcinoma
Undifferentiated rinopharinx carcinoma

Renální karcinom

Lymph nodal metastases from renal carcinoma may be suggested by large, isolated cells with wide clear and or vacuolated cytoplasm or by large groups of cells with “oncocytic” large cytoplasm and bland nuclei.

Renal carcinoma
Renal carcinoma

Melanoma

Disperzní populace bun?k s objemnou vakuolizovanou cytoplazmou a z?ejmými  nukleoly. Všimn?te si intranukleárních cytoplazmatických pseudoinkluzí. Bu?ky v cytobloku jsou pozitivní v pr?kazu S100:

Melanoma
Melanoma
Melanoma

Melanom

Izolované bu?ky melanomu promísené s  lymfocyty. Bu?ky vykazují denzní objemnou vakupolizovanou cytoplazmu, excentrická atypická jádra, nápadné nukleoly a jsou HMB45 pozitivní:

Melanoma
Melanoma
Melanoma

Papilární karcinom štítné žlázy.

Papilární karcinom štítné žlázy se m?že manifestovat primárn? metastázami v lymfatických uzlinách. Metastázy mohou být masivní, ložiskové, nebo I cystické. N?kdy jsou p?ítomny pouze nahé skupinky folikulárních bun?k. Tyreoidální p?vod m?že potvrdit  imunocytochemický pr?kaz tyreoglobulinu.

Papillary thyroid carcinoma
Papillary thyroid carcinoma
Papillary thyroid carcinoma
Papillary thyroid carcinoma

Mezoteliom

Mezoteliom tvo?í z?ídka uzlinové metastázy. Mesoteliální bu?ky mají typická intercelulární “okénka”, positivitu cytokeratinu, vimentinu a calretininu a negativitu LCA s pozitivními  lymfocyty v pozadí. 

Mesothelioma
Mesothelioma
Mesothelioma

Ovarium

Uzlinové metastázy ovariálního karcinomu mají vrstvené papilární epiteliální formace a lymfoidní bu?ky v pozadí. Epitelové skupiny jsou pozitivní v pr?kazu CA125.

Ovary
Ovary

Karcinom mo?ového m?chý?e

FNA inguinální uzliny pacienta s recidivujícími papilokarcinomy m?chý?e. Nát?ry ukazují p?ítomnost epitelového nádoru, CK7 a CK20 pozitivita sv?d?í pro primární uroteliální karcinom.

Bladder carcinoma
Bladder carcinoma
Bladder carcinoma

Disgerminoma (seminoma)

Disperzní špatn? diferencované velké bu?ky se z?ejmými jadérky a fragilní cytoplazmou. Pozadí je zpravidla „špinavé” s ?ídkou p?ím?sí lymfocyt?. Bu?ky jsou pozitivní v pr?kazu ?-Fetoproteinu.

Disgerminoma (seminoma)
Disgerminoma (seminoma)

Karcinom prsu

Uzlinové metastázy karcinomu prsu se skupinkami duktálních bun?k v krevnatém pozadí nebo s p?ím?sí lymfocyt?. Pr?kaz estrogenních receptor? p?isp?je v odhalení mammárního východiska.

Breast carcinoma
Breast carcinoma
Breast carcinoma
Breast carcinoma