logo efcs bianco

REAKTIVNÍ LYMFADENOPATIE

This content is also available in: English Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

  • Obecné rysy
  • Nespecifická hyperplazie
  • Virová a postvakcina?ní
  • Infekce HIV
  • Mononukleóza
  • Sinusová histiocytóza
  • Hnisavá lymfadenitis
  • Granulomatózní lymfadenitis
  • Toxoplazmóza

Obecné rysy

Lymfatické uzliny reagují na stimulaci r?znými antigeny zv?tšením a expanzí n?kterého z anatomických kompartment?. Po?et a lokalizace zasažených uzlin, jednotka i trvání zv?tšení jsou velmi variabilní. U d?tí vznikají po infekcích výrazné a p?etrvávající zv?tšení uzlin. U dosp?lých vznikají mírná zv?tšení. Proto každé zv?tšení uzlin u dosp?lých je považováno za suspektní. Ultrazvukové rysy spolu s dopplerovskou sonografií jsou vysoce citlivé postupy k odhalení reaktivní lymfadenopatie. Nicmén? FNC je ?asto požadována jako diagnostický postup nahrazující biopsii. Cytologické znaky mohou být lymfoidní, granulomatózní nebo hnisavé, v?tšinou však jsou nespecifické.

Nespecifická hyperplazie

FNC v?tšiny lymfadenomegalií vykazuje variabilní sm?s normálních bun??ných zástupc?. P?ítomny mohou být cévy, fagocytující histiocyty, které dávají nát?ru polymorfní vzhled. Pokud je lymfadenopatie zp?sobena expanzí zárode?ných center, v nát?ru jsou ?etné centrocyty a centroblasty promísené s malými zralými lymfocyty, plazmocyty a imunoblasty. V p?ípadech interfolikulární expanze p?evažují zralé lymfocyty, plazmocyty a imunoblasty; p?ítomny mohou být rovn?ž epiteloidní bu?ky.  V obou typech reakce mohou monomorfní obrazy p?edstavovat diferenciáln? diagnostický problém proti NHL. FC a PCR mohou napomoci v diagnóze. V syndromech imunodeficience a autoimunních nemocech m?že FC n?kdy odhalit restrikci lehkých ?et?zc? v malém po?tu bun?k. V t?chto p?ípadech a ve všech ostatních sporných p?ípadech by m?l být nález histologicky ov??en.

Diferenciální diagnóza: folikulární lymfom (viz NHL).

Nespecifická hyperplazie s expanzí folikulárních center

Nespecifická hyperplazie s expanzí folikulárních center: v nát?ru jsou ?etné centrocyty a centroblasty s dv?ma nebo více excentrickými jadérky promísené s malými zralými lymfocyty s mírn? protáhlými jádry a cytoplasmatickými “lemy”, plazmocyty a imunoblasty.

Nespecifická hyperplazie s expanzí folikulárních center: v nát?ru jsou ?etné centrocyty a centroblasty s dv?ma nebo více excentrickými jadérky. Lymfoidní t?líska, malé zralé lymfocyty s mírn? protáhlými jádry a cytoplasmatickými “lemy”.

Relativn? monomorfní nespecifická hyperplazie s bu?kami folikulárních center a zralými lymfocyty. Diferenciální diagnózu sm?rem k low-grade non Hodgkinovu lymfomu nelze stanovit bez speciálních technik.

Nespecifická hyperplazie s expanzí folikulárních center. V nát?ru jsou ?etné centrocyty a centroblasty s dv?ma nebo více excentrickými jadérky promísené s malými zralými lymfocyty. Obvykle jsou p?ítomny makrofágy s objemnou cytoplazmou napln?nou jaderným detritem. 

Nespecifická hyperplazie s hojnými plasmatickými bu?kami v polymorfním pozadí. Plazmocyty jsou p?ítomny v ?ad? reaktivních lymfadenopatií, jako nap?. revmatoidní, luetické a dilantinové lymfadenopatii; Castlemanova choroba m?že rovn?ž být doprovázena excesivním množstvím plasmocyt?.  Polymorfní nát?r a polyklonální fenotyp by m?ly posta?ovat k vylou?ení lymfoplazmocytoidního lymfomu.

Nespecifická hyperplazie se zv?tšením folikulárních center: V nát?ru jsou hojné bu?ky folikulárního centra a malé zralé lymfocyty. ?asto jsou p?ítomny cévy s t?sn? asociovanými malými lymfocyty, n?kdy dokonce v?tvené.

Nespecifická hyperplazie se zv?tšením folikulárních center vykazuje hojné centrocyty a  centroblasty promísené s variabilním množstvím malých lymfocyt?.  Diferenciáln? diagnosticky p?ichází v úvahu NHL.

Pr?toková cytometrie nespecifické hyperplazie se zv?tšením folikulárních center: histogramy ukazují T a B-bun??né populace (a), populaci bun?k folikulárního centra, které koexprimují CD19/CD10 (b) a vyváženou expresi kappa a lambda lehkých ?et?zc? (c).

Nespecifická hyperplazie s interfolikulární expanzí

Nespecifická hyperplazie s interfolikulární expanzí: v nát?rech je p?evaha zralých lymfocyt? s imunoblasty s velkými nukleoly a plasmatickými bu?kami.

Nespecifická hyperplazie s interfolikulární expanzí: nát?ry mohou být monomorfní s p?evahou zralých lymfocyt? a p?ím?sí imunoblast?. Tyto obrazy nejsou odlišitelné od malobun??ného NHL a vyžadují fenotypizaci pro diagnózu.

Pr?toková cytometrie nespecifické hyperplázie s interfolikulární expanzí m?že vykazovat p?evahu T-lymfocyt? (CD5) s koexpresí CD2/3/7.

Virové a post-vakcina?ní

FNC obsahují malé lymfocyty a hojné centrocyty a centroblasty promísené s malými zralými lymfocyty, plazmocyty a imunoblasty. Mohou být p?ítomny rovn?ž kapilární struktury, fagocytující histiocyty a eozinofily. Diferenciální diagnóza: folikulární lymfom (viz NHL).

FNC obsahují malé lymfocyty a hojné centrocyty a centroblasty promísené s malými zralými lymfocyty, plazmocyty a imunoblasty. Mitózy mohou být hojné.

Infekce HIV

Cytologický obraz m?že být variabilní, od hnisavého p?es granulomatózní k nespecifickému. V p?ípad? floridní folikulární hyperplazie obsahují nát?ry hojné  centrocyty a centroblasty promísené s malými zralými lymfocyty a plazmocyty. Diferenciální diagnóza: folikulární lymfom (viz NHL).

?etné centrofolikulární bu?ky promísené s malými zralými lymfocyty v uzlin? s reaktivní hyperplazií pacienta s infekcí HIV.

Mononukleóza

FNC vykazuje normální bun??nou populaci s centrocyty a centroblasty. Hojné imunoblasty s velkými  nukleoly a lemem modravé cytoplazmy. Makrofágy a kapilární struktury dopl?ují obraz.
Diferenciální diagnóza: Hodgkin?v lymfom (viz HL).

?etné imunoblasty s velkými  nukleoly a lemem modravé cytoplazmy. Malé lymfocyty v pozadí.

Imunoblasty s dv?ma nebo t?emi velkými nukleoly a lemem modré cytoplazmy; mohou být p?ítomny mitózy.

Histiocytóza

Vyskytuje se zejména v uzlinách drénujících zanícené tkán? nebo orgány a nádorové procesy. V nát?rech jsou nápadné histiocyty, malé lymfocyty a makrofágy se známkami fagocytární aktivity v cytoplazm?.

Diferenciální diagnóza: Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií.

Sinusová histiocytóza: nát?ry s jedno- a vícejadernými makrofágy ?asto s fagocytovaným jaderným detritem v nekrotickém a zán?tlivém pozadí.

Hnisavá lymfadenitis

Tento stav je obvyklý v uzlinách drénujících bakteriální infekce. V nát?rech jsou hojné neutrofily s variabilní p?ím?si lymfocyt? v nekrotickém pozadí. Je t?eba vylou?it p?ítomnost metastatických bun?k dlaždicového karcinomu a vzácn? I HL, které se mohou vyzna?ovat nekroticko-hnisavým pozadím.

Suppurativní lymfadenitis vykazuje hojné granulocyty, n?kdy histiocyty a mén? lymfoidních bun?k v nekrotickém pozadí.

Granulomatózní lymfadenitis

Granulomatózní lymfadenitis m?že být vyvolána r?znými infek?ními agens a dalšími patologickými procesy, nej?ast?ji sarkoidózou a tuberkulózou.  Granulomatózní lymfadenitis m?že rovn?ž doprovázet hematologické choroby, p?ípadn? stavy po chemoterapii a radioterapii. V nát?rech jsou epiteloidní bu?ky a /nebo obrovské vícejaderné bu?ky izolovan? nebo v granulomatózních formacích v lymfoidním pozadí.

Granulom s oválnými nebo protáhlými jádry v syncyciální cytoplazm?.

Epiteloidní bu?ky uspo?ádané v granulomech v lymfoidním pozadí.

R?zné cytologické obrazy v granulomatózní lymfadenitis: epiteloidní bu?ky uspo?ádané s malých granulomatózních strukturách a vícejaderné obrovské bu?ky jsou promíseny se zralými lymfocyty. Povšimn?te si obrovské vícejaderné bu?ky Langhansova typu.

Toxoplazmóza

Toxoplazmová reaktivní lymfadenitis: malé skupinky a izolované epiteloidní bu?ky promísené s lymfocyty.

Toxoplazmová reaktivní lymfadenitis: malé skupinky a izolované epiteloidní bu?ky promísené s lymfocyty. Izolované epiteloidní bu?ky obsahují jaderný detritus v cytoplazmatických vakuolách.