logo efcs bianco

Cytologie lymfatických uzlin

This content is also available in: English Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Úvod

Lymfatické uzliny byly z?ejm? prvním orgánem vyšet?ovaným tenkojehlovou aspira?ní cytologií (fine-needle cytology – FNC) a posledním, jehož FNC diagnostiku klinici akceptovali jako užite?nou. Byla zd?raz?ována rizika implanta?ních metastáz, falešných negativit, nemožnosti rozpoznat reaktivní hyperplazii od lymfomu a z toho plynoucí limitace nebo p?ímo zbyte?nost FNC.  Nicmén? jde o techniku rychlou, levnou a užite?nou, a proto se jí dožadují praktici i specialisté a chirurgové jako prvního kroku v diagnostice uzlin. Navíc se rozvinuly na FNC materiálu i specializované techniky, jako imunocytochemie, pr?toková cytometrie, fluorescen?ní in situ hybridizace a molekulární techniky. To zvýšilo výpov?dní hodnotu uzlinové FNC a u?inilo z ní definitivní diagnostickou metodu lymfadenopatií. Existují objemné knihy a hodnotné ?lánky popisující p?ínosy a limity této metody. Pro praxi na tomto poli cytopatologie je však pot?eba i n?co odvahy.

Vstupní doporu?ení

 • provád?jte FNC uzlin sami: zhodnocení klinického obrazu, správná FNC, zacházení se vzorkem, kvalitní nát?ry a jejich okamžité hodnocení jsou d?ležité pro správnou diagnózu.
 • Ned?v??ujte nát?r?m p?ipraveným n?kým jiným a nevyhodnocujte suboptimální nát?ry.
 • Zvažujte vstupní klinická, serologická a zobrazovací data, ale udržujte si široký diferenciáln? diagnostický pohled. Mikroskop dokáže vyvrátit jakoukoli rozumn? vyhlížející diagnostickou hypotézu.
 • Používejte pomocné techniky na základ? cytologických rys? a klinických údaj?
 • Nezdržujte klinikovi základní informaci – benigní – maligní – kv?li vyhodnocení speciálních technik a literatury.
 • Pište nález (pokud možno) v logickém sledu:
  1. anatomická identifikace cíle – FNC uzliny
  2. diagnostická kategorie: negativní, pozitivní, suspektní, neadekvátní
  3. stru?ný a výstižný cytologický popis
  4. diagnostický záv?r s uvedením: co m?že být stanoveno s jistotou, co pouze p?edpokládáno, co nelze tvrdit, nebo vylou?it.