logo efcs bianco

NORMÁLNÍ HISTOLOGIE A CYTOLOGIE LYMFATICKÉ UZLINY

This content is also available in: English Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

 1. Normální histologie lymfatické uzliny
 2. Hodnocení jehlové cytologie
 3. Typy bun?k a jejich prevalence v r?zných patologických stavech

Normální histologie lymfatické uzliny

Lymfatické uzliny jsou oválné útvary obdané vazivovým pouzdrem a roz?len?né septy. Vnit?ní prostor je roz?len?n a vypln?n retikulárními vlákny r?zné tlouš?ky. Do pouzdra vstupují aferentní lymfatické cévy, které p?ivád?jí lymfu cestou subkapsulárního do periferního splavu. Lymfatické uzliny sestávají anatomicky a funk?n? ze t?í r?zných oblastí: k?ry, parakortexu a d?en?.  Kortex je oblast B-bun?k a obsahuje primární a sekundární folikuly. Primární folikuly jsou sférické agregáty malých lymfocyt?. Sekundární folikuly jsou místem expozice antigen?m a imunitní transformace  B- lymfocyt?. Jsou tvo?eny “bledými” germinálními centry obklopenými tmavou širokou zónou malých B-lymfocyt?. Parakortex obklopuje folikuly a nachází se mezi k?rou a d?ení. Je to oblast T-lymfocyt? tvo?ená malými lymfocyty. D?e? je místem sinus?, v nichž je lymfa vedena do eferentní cévy; jde o B-lymfocytární oblast. D?e? obsahuje makrofágy, plasmatické bu?ky a lymfocyty. Každá z t?chto oblastí je dynamická a pod?lává zm?ny v závislosti na r?zných patologických stavech. Nát?ry mohou odrážet prevalenci odpovídajícího bun??ného složení.

Hodnocení FNC

 • Podívejte se na nát?r v malém zv?tšení: je velmi nebo málo bun??ný? Monomorfní nebo polymorfní?  Shluky nebo disperzní?
 • Identifikujte 1) izolované bu?ky, 2) lymfoidní bu?ky v r?zném stadiu vývoje a po?etní zastoupení 3) granulocyty a 4) histiocyty.
 • Podívejte se na bun??né skupiny: jsou p?ítomny nezralé lymfoidní bu?ky? Makrofagické lymfoidní komplexy? Epiteloidní bu?ky? Metastatické bu?ky?
 • Identifikujte stroma a cévní struktury.
 • Vyhodno?te bun??né atypie, ale bu?te si v?domi, že v?tšina NHL bun?k p?edstavuje klonální expanzi odpovídajících nelymfomových bun??ných typ?.
 • Srovnejte cytologický nález s výsledky ICC a/nebo FC, FISH a molekulárními metodami, pokud jsou dostupné, k potvrzení klonality nebo odhalení specifických translokací.

Bun??né typy a jejich prevalence v r?zných nozologických jednotkách

 • Zralé lymfocyty mají malá tmavá jádra s hrubým chromatinem a úzkým lemem cytoplazmy.  B a T fenotyp nelze rozlišit na podklad? morfologických znak?, zatímco zv?tšená jádra a malé cytoplazmatické “znaky” se zdají být typické pro T-lymfocyty. T-lymfocyty mohou být zvlášt? hojné v lymfocytárn?-predominantním HL nebo  T-rich B-NHL.
 • Plasmatické bu?ky mají excentricky uložená jádra s louko?ovitým chromatinem a objemnou definovanou cytoplazmu s bledým lemem paranukleárn?. Mohou dominovat p?i syphilis, lymfoplazmocytoidním lymfomu a plasmocytomu.
 • Makrofágy jsou velké bu?ky s objemnou cytoplazmou, ?asto vypln?né fagocytovaným bun??ným detritem a mají jedno až dv? excentricky uložená jádra. Jsou oválná. bledá s jemným chromatinem a malými nez?etelnými nukleoly. Makrofágy p?evládají v sinusové histiocytóze, nebo rozptýleny mezi lymfoidními bu?kami v reaktivní hyperplazii. Mohou tvo?it obraz “ hv?zdného nebe” v lymfoblastickém lymfomu (Burkittov? lymfomu).
 • Epiteloidní bu?ky jsou velké bu?ky monocytoidního p?vodu. Tyto bu?ky mají jedno nebo dv? jádra a objemnou špatn? ohrani?enou cytoplazmu r?žovou v barvení  Diff – Quick. Epiteloidní bu?ky mohou být izolované nebo ve shlucích prostoupených lymfocyty. Epiteloidní bu?ky jsou p?ítomny v reaktivní hyperplazii, zejména v toxoplazmóze nebo u hematologických nemocí a v souvislosti s chemo- nebo radioterapií.
 • Obrovské vícejaderné bu?ky jsou velké bu?ky s objemnou cytoplazmou a až i dvanácti jádry. Obrovské vícejaderné bu?ky mohou být v trsech a obsahovat fagocytovaný materiál. Asteroidní t?líska jsou p?ítomna z?ídka.
 • Centrocyty jsou st?edn? velké bu?ky folikulárních center s nepravidelnými jádry a chudou cytoplazmou. Jádra mají jemný chromatin a nepravidelný tvar s malými zá?ezy. Hlubší jaderné zá?ezy jsou lépe patrny v histologických ?ezech než v nát?rech, v nichž centrocyty mohou vypadat spíše polygonáln? než okrouhle. Jsou hojné ve folikulárních hyperplaziích, folikulárních lymfomech a lymfomu z pláš?ových bun?k.
 • Centroblasty jsou velké bu?ky zárode?ných center s bledými okrouhlými jádry s hrubým chromatine a dv?ma nebo více marginálními nukleoly. Ty se tém?? dotýkají jaderné membrány v histologických ?ezech a jsou ?asto excentrické v nát?rech.  Centroblasty jsou nápadné v n?kterých folikulárních hyperplaziích a high grade folikulárních lymfomech.
 • Imunoblasty bu? B, nebo T fenotypu jsou nejv?tší lymfoidní bu?ky. Vyzna?ují se bledými jádry a jedním až dv?ma centráln? umíst?nými jadérky. Dob?e definovaný bazofilní lem cytoplazmy je zpravidla z?ejmý. Imunoblasty bývají ?etné ve virových a postvakcina?ních lymfadenitidách, mononukleóze a v imunoblastickém NHL.