logo efcs bianco

NORMAL LENF NODU HİSTOLOJİSİ VE SİTOLOJİSİ

This content is also available in: English Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Lenf nodlar?, fibröz bir kapsülle çevrili ve septumlarla bölünmü? oval kitlelerdir. ?nternal alanlar de?i?ken kal?nl?kta retiküler liflerle bölünmü? ve desteklenmi?tir. Subkapsüler sinüsten periferal sinüse do?ru akan lenfi ta??yan afferent duktuslar kapsüle uzan?r. Lenf nodlar? anatomik ve fonksiyonel olarak üç ayr? bölümden olu?ur: korteks, parakorteks ve medulla. Korteks, primer ve sekonder follikülleri içeren B-hücre ba??ml? aland?r. Primer folliküller, sferik küçük lenfosit agregatlar?d?r. Sekonder folliküller antijen maruziyeti, B lenfosit temini ve rearanjman? bölgeleridir; koyu, kal?n bir küçük B lenfosit s?n?r?yla çevrelenmi? ”soluk” germinal merkezden olu?urlar. Parakorteks follikülleri çevreler ve korteks ile  medulla aras?nda yerle?mi?tir; buras? küçük lenfositlerden olu?an T-hücre ba??ml? bir aland?r. Medulla,  efferent duktuslar  yoluyla lenfin ta??nd??? sinüsün yeridir ve B hücre ba??ml? bir aland?r; medulla makrofajlar, plazma hücreleri ve lenfositler içerir. Bu alanlar?n her biri statik olmaktan öte, farkl? patolojik durumlara göre de?i?ikliklere u?rayabilir ve yaymalar da buna denk dü?en hücre kompozisyonunu yans?tabilir.

 

??S de?erlendirilmesi

 • Yaymaya küçük büyütmede bak?n: yayman?n hücreseli?i çok mu yoksa az m?? Monomorfik mi yoksa polimorfik  mi? Agrege mi yoksa da??n?k m??
 • ?unlar? tan?mlay?n  1) izole hücreleri, 2) farkl? geli?im evrelerindeki lenfoid hücreleri ve say?sal prevalanslar?n?, 3) granülositleri ve 4) makrofajlar? 
 • Hücre gruplar?na bak?n: immatür lenfoid hücreler var m?? Makrofaj-lenfoid kompleksler var m?? Epiteloid hücreler, metastatik hücreler var m??
 • Stroma ve vasküler yap?lar? tan?mlay?n
 • Nükleer atipiyi de?erlendirin, fakat ço?u NHL hücrelerinin kar??l?k gelen  non-lenfomatöz hücre tiplerinin klonal ekspansiyonu oldu?unun fark?nda olun.
 • E?er mümkünse, klonaliteyi do?rulamak veya spesifik translokasyonlar? tan?mlamak için sitolojik bulgular? ?SK ve/veya AS, FISH ya da moleküler verilerle kar??la?t?r?n.

Hücre tipleri ve farkl? patolojik antitelerdeki prevalanslar?

 • Matür lenfositlerin kaba kromatinli küçük ve koyu nükleuslar? ve ince bir halka (rim) halinde sitoplazmalar? vard?r. B ve T fenotipleri,  sitolojik özellikler temelinde ayr?lamaz,  öte yandan büyümü? nükleuslar ve küçük sitoplazmik ‘kuyruk’ tipik T-hücre görüntüsüdür. T-lenfositler,  lenfositten bask?n HL da ya da T-zengin NHL’da a??r? derecede artm?? olabilir.
 • Plazma hücrelerinin ekzantrik yerle?mi? ve  ‘araba tekeri’  kromatin paternine sahip nükleuslar?, paranükleer alanda soluk görünümlü Golgi aparat?  ile birlikte iyi s?n?rl? sitoplazmalar? vard?r. Plazma hücreleri sifilizde, lenfoplazmasitoid lenfomada ve plazmasitomda bask?n olabilirler.
 • Makrofajlar geni? sitoplazmal? büyük hücrelerdir, s?kl?kla fagosite ettikleri nükleer debriler  ve ekzantrik yerle?imli bir ya da iki nükleus içerirler. Bu nükleuslar soluk ve” tozsu” kromatinli, küçük ya da belirsiz nükleoluslu,  oval ya da yuvarlak ?ekilli olabilir. Makrofajlar sinüs histiyositozunda bask?n olabilir, reaktif hiperplazide lenfositler aras?na da??lm?? olabilir ve lenfoblastik lenfomada (Burkitt lenfoma) ”y?ld?zl? gökyüzü” paterni olu?turabilirler.
 • Epiteloid hücreler monositoid orijinli büyük hücrelerdir. Bu hücrelerin bir ya da iki nükleuslar?, ve Diff Quik boyas?nda pembemsi görünen geni? düzensiz s?n?rl? sitoplazmalar? vard?r.  Epiteloid hücreler izole, küçük kümeler halinde ve hatta lenfositlerin aras?na da??lm?? olabilirler. Epiteloid hücreler esasen toksoplazmosis ile ili?kili ya da hematolojik hastal?klar s?ras?nda veya kemoterapi ya da radyoterapi sonras?nda bütün reaktif hiperplazilerde görülebilir.
 • Multinükleer dev hücreler geni? sitoplazmal? ve hatta bir düzine nükleuslu büyük hücrelerdir. Yabanc? cisim dev hücreleri kümeler halinde olabilir ve fagosite materyal içerebilir. Asteroid cisimler nadiren görülür.
 • Sentrositler düzensiz nükleuslu ve dar sitoplazmal?,  orta-boyutta foliküler merkez hücreleridir. Nükleuslar?;  da??lm?? kromatinli, küçük, çentikli ve düzensiz ?ekillidir. Derin nükleer çentikler,  yaymalardan ziyade  sentrositlerin yuvarlak yerine belli belirsiz poligonal olabildi?i histolojik kesitlerde daha iyi alg?lan?r. Sentrositlerin varl??? baz? folliküler hiperplazilerde, folliküler lenfomalarda ve mantle hücreli lenfomalarda anlaml? derecede s?k olabilir.
 • Sentroblastlar; büyük boyutlu, iki veya daha fazla marjinal nükleoluslu, kaba kromatinli, soluk-yuvarlak nükleuslu foliküler merkez hücreleridir. Nükleoluslar? histolojik kesitlerde hemen daima  nükleer membrana yap???kken  yaymalarda s?kl?kla ekzantriktir. Santroblastlar?n varl??? baz? foliküler hiperplazilerde ve yüksek dereceli lenfomalarda anlaml? derecede s?k  olabilir.
 • ?mmünoblastlar, B ya da T fenotipinde olsun, en büyük lenfoid hücrelerdir; bir ya da iki santral yerle?imli çok büyük nülleollere sahip soluk nükleuslu hücreler olarak görülürler. ?yi s?n?rl?, bazofilik bir sitoplazma rimi s?kl?kla mevcuttur. ?mmünoblastlar viral lenfadenopati, a?? sonras? ya da mononükleozis lenfadenitlerinde ve immünoblastik NHL’da çok say?da olabilirler.