logo efcs bianco

İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİ (İİAS)

This content is also available in: English Español Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Küçük Büyütme De?erlendirmesi

  • Hücresellik
  • Hücre dizilimi
  • Zemin elemanlar?

Hücresellik (sellülerite), kategoriler aras?nda büyük ölçüde örtü?me gösterse de, ay?r?c? tan?da önemlidir. Aspirat hiposellüler oldu?unda; fibrokistik de?i?iklikler, ya? nekrozu, radyasyon de?i?iklikleri, fibroadenom, baz? karsinomlar ( özellikle skiröz, tübüler, lobüler tipler), orta derecede selüler aspiratlarda; fibroadenom, fillodes tümörü, fibrokistik de?i?iklik, baz? karsinomlar ve hipersellüler aspiratlarda ise baz? fibroadenomlar, fillodes tümörü ve invaziv karsinom öncelikle akla gelmelidir.

Tabakalanma gösteren hücreler; fibroadenom, fibrokistik de?i?iklik ve in situ lobuler karsinom’da, s?k? kohezyon gösteren üç boyutlu hücre kümeleri; fibroadenom, fillodes tümörü, intraduktal papillom ve hiperplazi, lobüler ve duktal in situ karsinomda ve müsinöz karsinomda, gev?ek koheziv hücreler; fillodes tümörü, in situ duktal karsinom’da, dallanma gösteren papiller formasyon olu?turan kümeler; fibroadenom, intraduktal papillom, papiller karsinomda, tek tek duran çok say?da izole hücreler meme karsinomu’nda karakteristiktir. Nükleuslar aras?nda düzenli bir mesafe bulunmas? benign lezyonlar, bu mesafenin düzensiz izlenmesi ise malign lezyonlar lehinedir. Zeminde inflamatuar hücreler, amorf debriler,  taze ve eski kanama, müsin izlenebilir. Akut inflamatuar hücreler mastit ile nekrotik karsinomlarda, kronik inflamatuar hücreler ise intra-mammarian lenf nodlar? ve medüller karsinom’da a??rl?kl? olarak görülür. Amorf granüler debris, maligniteyi destekleyen bir bulgu olmakla birlikte, apokrin metaplazi gibi benign olu?umlara da e?lik edebilece?i unutulmamal?d?r. Hemoraji, intraduktal papillom ve karsinomda; müsin, fibroadenom ve müsinöz karsinomda izlenir.

Büyük Büyütmede De?erlendirme:

  • Tek tek duran hücrelerin tipi
  • Nükleer özellikler
  • Sitoplazmik özellikler

?zole hücreler mezenkimal veya epitelyal kökenli, intakt ya da sitoplazmas? s?yr?lm?? ç?plak nükleus ?eklinde görülebilir. Tek tek epitel hücreleri karsinom tan?s?n?, mezenkimal hücreler ise fibroadenom, fillodes tümörü ve sarkom tan?s?n? desteklemekle beraber invaziv karsinomlarda da görülebilir. Ç?plak nükleuslar fibroadenomda, histiositlerin de e?lik etti?i inflamatuar hücre populasyonu ya? nekrozu, mastit ve fibrokistik de?i?ikliklerde görülür.

Nükleer atipi ( geni? ve pleomorfik nükleus, büyük nükleolus) orta ve az diferansiye duktal karsinomlar?n bir bulgusudur. Tübüler, lobüler ve müsinöz karsinom gibi baz? malign tümörlerde nükleer atipi oldukça dü?ük seviyede görülür, tan?da di?er özellikler ( arkitektür, ekstra ve intraselüler müsin varl???) daha önemli rol oynar. Baz? sitolojik özellikler baz? meme lezyonlar? için karakteristiktir. Apokrin de?i?iklik, apokrin metaplazi ve apokrin karsinomda görülür. Vakuollü sitoplazma ise müsinöz ve lobüler karsinom gibi kanser tipleri için daha s?k görülen bir özelliktir.