logo efcs bianco

Invazivní lobulární karcinom

This content is also available in: English Español

Bookmark (0)

No account yet? Register

Invazivní lobulární karcinom se vyskytuje v 5-10% invazivních karcinom? prsu. Tento tumor je ?asto bilaterální a multicentrický. Histologicky je lobulární karcinom tvo?en infiltrujícími malými uniformními bu?kami s excentricky umíst?nými, jemn? hyperchromními kulatými jádry a vysokým N/C pom?rem. Bu?ky jsou ?azeny lineárn? nebo ter?ovit? nakupené kolem dukt?. Z d?vodu ?asté desmoplastické reakce jsou aspiráty tenkou jehlou ?asto málo bun??né.

Cytologické diagnostické rysy

  • ?ídká až bohatá bun??nost
  • Minimální až st?ední bun??nost
  • Malé shluky, tenké proužky a provazce a samostatné bu?ky
  • Uniformní shodné, relativn? malé bu?ky s vysokým N/C pom?rem
  • Minimální cytoplasma, ?asto obtížn? pozorovatelná
  • Uniformní, jemn? hyperchromatická jádra s mírnými až st?edními nepravidelnostmi
  • Intracytoplasmická lumen, hlenové vakuoly a prsten?ité bu?ky
  • Holá jádra nádorových bun?k
  • Žádná bipolární holá jádra

Lobulární karcinom je nej?ast?ji spojen s falešn? negativní diagnózou vzhledem k blandním  bun??ným rys?m a ?asté nízké bun??nosti. Invazivní lobulární karcinom m?že být zam?n?n za jiné typy karcinomu prsu, obzvlášt? ve vzorcích z variant lobulárního karcinomu jako je solidní, alveolární , smíšený a pleomorfní typ. Tyto p?ípady jsou ?asto chybn? klasifikovány jako duktální karcinom vzhledem k v?tší bun??nosti a v?tším bu?kám. Není možno definitivn? rozlišit in situ od invasivního lobulárního karcinomu, a?koli invasivní karcinomy jsou obvykle více bun??né a mén? soudržné s v?tšími jadernými atypiemi. Obdobn? není cytologicky možné odlišit invazivní duktální a invazivní lobulární karcinom. Toto odlišení bude provedeno v histopatologickém ?ezu.