logo efcs bianco

Tuková nekróza

This content is also available in: English Español

Bookmark (0)

No account yet? Register

Tuková nekróza je benigní prsní léze, která m?že radiologicky, klinicky a histologicky ( zvlášt? ve zmrazeném preparátu ) simulovat malignitu. Pouze minimum pacient? zmi?uje p?edchozí trauma.

Ve vzorku aspirátu tenkou jehlou se nachází nekrotické a degenrující adipocyty s amorfním rozpadovým materiálem, zán?tlivými bu?kami ( neutrofily, plasmatické bu?ky a lymfocyty) a po?etné lipofágy (tukem napln?né makrofágy ). Mohou být také p?ítomny mnohojaderné makrofágy  typu z cizích t?les a fibroblasty.