logo efcs bianco

Mucinózní ( koloidní ) karcinom

This content is also available in: English Español

Bookmark (0)

No account yet? Register

Mucinózní ( koloidní ) karcinom tvo?í v pr?m?ru 5% karcinom? prsu a typicky se vyskytuje u starších žen. Je spojován s lepší prognózou než invazivní duktální karcinom b.n. ( blíže neur?ený). Mucinózní karcinomy se d?lí na ?istý, smíšený a karcinom z pohárkových bun?k ( pozd?ji jmenované mají nejhorší prognózu). Mamogram obvykle ukazuje hladce ohlani?ené lalo?naté ložisko spíše než hv?zdicovit? tvarovaný infiltrující rys obvyklých karcinom? prsu a palpa?n? se jeví jako m?kké ložisko.

Cytologické diagnostické rysy

  • Roztroušené 3D skupiny lehce nebo st?edn? atypických duktálních bun?k
  • Hojný extracelulární mucinózní (gelatinozní ) materiál
  • Obvykle jaderný grade 1-2
  • Bun??ná podobnost
  • Relativn? nízký pom?r tumor / stroma

Smíšené typy mucinózního karcinomu ukazují rysy ?isté varianty spole?n? s cytologickými známkami konven?ního invazivního duktálního karcinomu. Speciální barvení m?že zd?raznit nucinózní materiál, ovšem obyvkle to není t?eba. Prognóza smíšených typ? je shodná jako v p?ípad? invazivního duktálního karcinomu b.n.. P?ítomnost mucinózního materiálu v aspirátu tenkou jehlou z prsu není definitivní známka mucinózního karcinomu, nebo? hlen m?že být p?ítomen v n?kolika prsních lézích v?etn? fibroadenomu se stromální degenerací a benigních cyst prsu.