logo efcs bianco

Medulární karcinom

This content is also available in: English Español

Bookmark (0)

No account yet? Register

Medulární karcinom je vzácný typ karcinomu prsu, vyskytující se v 5. a 6. dekád? života. Charakteristicky se prezentuje jako dob?e ohrani?ená léze. Prognosticky byl považován za p?ízniv?jší v porovnání s duktálním, n?které studie to však popírají. 

Cytologické diagnostické rysy

•       Vysoká bun??nost

  • Syncyciální shluky i samostané bu?ky
  • Vysoký jaderný grade a vysoký N/C pom?r
  • Bizarní pleomorfní bu?ky
  • Nekrotická diatéza
  • Lymfocyty a plasmatické bu?ky

Sm?s lymfocyt? a plasmatických bun?k je charakteristická. Cytoplasma maligních bun?k m?že být chudá  nebo bohatá, obvykle bazofilní a jemn? granulovaná nebo vakuolizovaná.  Mohou být patrna nepravidelná velká jadérka. N?kdy mohou být p?ítomna holá velká bizární jádra. V p?ípad? podez?ení na medulární karcinom by kone?ná klasifikace m?la být založena na histologickém vyšet?ení, nebo? u množství karcinom? prsu se m?že vyskytnout  výrazný lymfoplasmocelulární infiltrát.