logo efcs bianco

Solunum yollarinin anatomi̇ ve hi̇stoloji̇si̇

This content is also available in: English Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Solunum yollar? üst ve alt olmak üzere iki ayr? kompart?mana ayr?l?r. Üst solunum yollar?, sinonazal bölgeden larinkse kadar uzan?r. Alt solunum yollar? ise trakeadan akci?erlere kadar uzan?r ve solunum yollar? sitolojisinin esas konusudur. Üst solunum yoluna ait hücreler, s?kl?kla alt solunum yollar?na ait spesmenlerde gözlenir.

Trakea ve bron?lar, silyal? kolumnar epitel  ile dö?elidir; bu hücrelerin bazal yerle?imli nükleuslar?, ince granüler kromatin yap?lar? ve yüzeylerinde silialar? vard?r. Goblet hücrelerinin sitoplazmalar? mukus varl???na ba?l? olarak geni?tir ve kolumnar hücrelerin 1/6’s? oran?nda bu epitel içinde yerlerini al?rlar. Bazal veya rezerv hücreler, bazal membran?n hemen üzerinde lokalize, küçük ve indiferans görünümdedir; bu hücreler silial? ve goblet hücrelerinin öncüsü niteli?ini ta??r. Nöroendokrin hücreler (Klutchisky hücreleri), arjirofil pozitif olup rutin boyama prosedürleri ile seçilemezler; ultrastrüktürel olarak yo?un çekirdek granülleri içerir.

Bron?ioller, Clara hücreleri ile dö?elidir, bu hücrelerin silias? yoktur, küboidal veya kolumnar ?ekillidir ve sitolojik preparasyonlarda genellikle tan?nmazlar. Tip I pnömositler, gaz al??veri?inin sa?land??? alveolar yüzeyi dö?eyen yass? hücrelerdir. Tip II pnömositler de alveolar yüzeyde yer alan ?i?kin ?ekilli küboidal hücrelerdir; ultrastrüktürel olarak lamellar cisimcik olarak izlenen akci?er sürfaktan?n? sentezler. Sitolojik preparasyonlarda tip II pnömositler yuvarlak ve vakuole izlenir bu nedenle makrofajlardan ay?r?m? zordur. Alveolar makrofajlar yuvarlak veya oval nükleuslu, ince köpüksü sitoplazmal?d?r. Sitoplazmalar?nda ço?unlukla fagosite ettikleri materyal izlenir (karbon partikülleri gibi). Alveolar makrofajlar? balgam örneklerinde görmek, materyalin yeterlili?ini de?erlendirmek aç?s?ndan ?artt?r.

Alveolar kompart?manda az miktarda lökosit görmek (nötrofil , lenfosit), normaldir fakat bu popülasyonun say?s?n?n art??? inflamasyonun varl???n? i?aret eder.