logo efcs bianco

Uroteliální karcinom

This content is also available in: English Español Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Papilární karcinom grade I – vymo?ená mo?

 • Pozadí je ?isté
 • Bun??nost tvo?ená jednotlivými bu?kami je zvýšena
 • Nádorové bu?ky odpovídají normálním uroteliím
 • Mohou být p?ítomny dyskohezivní trsy urotelií
 • Chromatin je vezikulární
 • Nukleoly zpravidla chybí

Diagnóza G1 papilokarcinomu je v cytologii obtížná vzhledem k vezikulárnímu chromatinu a nenápadným jadérk?m – tyto znaky odpovídají normálnímu nebo reaktivn? zán?tlivému obrazu. 

Papilární karcinom grade I – výplach m?chý?e

 • Jádra s drobnými vroubky
 • Výrazná jaderná membrána
 • Distinktní shlukování chromatinu
 • ?etné bun??né skupiny kompaktního nepravidelného tvaru nebo prstovité
 • Malé kompaktní bu?ky se zelenou cytoplazmou
 • Disociované nádorové bu?ky jen ojedin?le, nebo chybí

Uroteliální karcinom grade II – vymo?ená mo?

 • Vyšší celularita s p?ítomností jednotlivých bun?k a skupin
 • Jádra jsou zv?tšená
 • Bun??né skupiny vykazují nat?snání
 • Jaderné kontury mohou být nepravidelné (hranaté)
 • Chromatin je hrubý
 • Pozadí je ?isté

Uroteliální karcinom grade II – výplach m?chý?e

 • Nepravidelná jádra bez výrazn?jší hranatosti jader
 • Hrubá kresba chromatinu
 • Nápadná jaderná membrána
 • Prosv?tlení a zvýšený kontrast v kresb? chromatinu
 • Zvýšený nukleoplazmový pom?r
 • Možná disociace bun?k

Uroteliální karcinom grade III – vymo?ená mo?

 • Celularita z?eteln? zvýšená
 • Maligní bu?ky jednotliv?, v trsech i syncyciálních formacích
 • Možná uskupení “ bu?ka v bu?ce”
 • Polymorfní jádra s hrubým chromatinem
 • Velká jadérka
 • Mitotické figury
 • V pozadí obvykle známky nekrózy

Uroteliální karcinom grade III – výplach m?chý?e

 • Výrazná anizokaryóza
 • Velká holá jádra
 • Jádra nepravidelného tvaru s bizarními jadérky
 • Obvykle hyperchromní jádra s hrudkovitým chromatinem, ale mohou být i vezikulární
 • Nápadn? zvýšený nukleoplazmový pom?r
 • Disociované nádorové bu?ky