logo efcs bianco

Odběr vzorků

This content is also available in: English Español Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Vymo?ená mo? je nejjednodušším zp?sobem odb?ru. První ranní mo? by nem?la být odebírána kv?li regresivním zm?nám v noci odlou?ených bun?k, které v mo?i leží n?kolik hodin. Nejlepší je vzorek dopolední. M?l by být odeslán do laborato?e co nejd?íve. Pokud vzniká malá prodleva, pak nejlépe uchovávat v chladu, pop?. p?idat alkoholové fixativum.

Katetrizovaná mo?. Tato metoda usnad?uje odb?r nekontaminovaného vzorku a je preferována, pokud má být odb?r z ureter?. Nevýhodou je invazivita postupu s možností mechanického odlou?ení plachet bun?k vrcholem katetru. Tyto formace mohou napodobit cytologicky papilární tumor.

Výplach m?chý?e. Ten se ozna?uje též jako barbotáž. Provádí se nálevem m?chý?e fyziologickým roztokem nebo fixativem. Má stejné nevýhody jako katetrizace, ale celularita a zachovalost bun?k jsou lepší než ve vymo?ené mo?i.

Dobrou fixa?ní tekutinou pro výplach m?chý?e je Espostiho fixativum. 100 ml Espostiho fixativa obsahuje 10 ml kyseliny octové, 45 ml metanolu a 45 ml dejonizované vody. Tekutinou se naplní m?chý?, vyprázdní do nádoby o objemu 250 ml a odešle do laborato?e. Je centrifugována do pelety, supernatant odlit a následn? p?idány 2 kapky pektinu k usnadn?ní odlou?ení pelety od centrifuga?ní zkumavky. Nakonec se dv? kapky bun?k z pelety p?enesou na podložní sklo, nechají zaschnout p?i pokojové teplot? a barví dle Papanicolaoua. Z každého vzorku se p?ipravují dva nebo více preparát?.

Jiné techniky zpracování

Vzorek vymo?ené nebo katetrizované mo?e lze zpracovat n?kterým z následujících postup?:

  • Centrifugace následovaná cytocentrifugací. Alkoholová fixace je nezbytná p?ed barvením dle Papanicolaoua. Cytocentrifugace by m?la poskytnout jednovrstevný film bun?k o pr?m?ru p?ibližn? 6 mm.
  • P?ímé nát?ry. Jsou snazší pro p?ípravu, ale v?tšinou málo bun??né.
  • Membránová filtrace. Má velmi dobrou celularitu, ale je složitá v p?íprav?.
  • Preparáty se fixují alkoholem a barví dle Papanicolaoua.

Jednovrstevné techniky, jako nap?. ThinPrep (Cytyc Corporation, Boxborough, MA, USA) jsou rovn?ž využívány pro zpracování vzork? mo?e. Zachovalost bun?k je v?tšinou velmi dobrá, postup je jednodušší než filtrace, limitem je cena.