logo efcs bianco

Normální moč

This content is also available in: English Español Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

  • ?ídká celularita obvykle jednotlivými bu?kami – (zejm. ve vymo?ené mo?i)
  • Krycí a dlaždicové bu?ky zpravidla dominují, ale i hlubší vrstvy jsou vždy p?ítomny.
  • V katetrizovaných vzorcích a výplaších jsou b?žn? p?ítomny trsy urotelií
  • P?ítomnost n?kolika neutrofil? je b?žná
  • Spermatozoa a corpora amylacea mohou být p?ítomna u muž?

Dlaždicové bu?ky u ženy jsou v?tšinou kontaminantní z vaginy. U muž? mohou p?edstavovat metaplastické zm?ny v trigonu.

Bu?ky semenných vá?k? mohou být chybn? interpretovány jako maligní. Mají velká hyperchromní jádra a vysoký nukleoplazmatický pom?r. P?ítomnost lipofuscinu v cytoplazm? umožní jejich rozpoznání.

Urotelie mohou vykazovat degenerativní nenádorové zm?ny: vakuolizaci cytoplazmy, jadernou hyperchromázii, ?ervené intracytoplazmatické inkluze.