logo efcs bianco

Normal İdrar

This content is also available in: English Español Čeština Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

  • Genellikle tek hücrelerden olu?an s?n?rl? selülarite
  • Genelde sitolojik tabloya ?emsiye hücreler ve yass? hücreler hakim olurlar fakat daha derin tabakadaki hücreler her zaman görülür.
  • Kateterle al?nan idrar örneklerinde ve iç çama??rlar?nda genelde ürotelyal hücre kümeleri veya tabakalar? görülür.
  • Birkaç polimorfonükleer nötrofil görülmesi yayg?n bulgulardan biridir
  • Erkeklerde spermatozoa veya corpora amylacea görülebilir.

 

Kad?nlarda görülen yass? hücreler genellikle vajina kontaminantlar?d?r. Bu nedenle bu hücrelerin erkeklerde görülmesi mesane trigonundaki metaplastik de?i?imlerin göstergesi olabilir.

?drarda görülen seminal vezikül hücreleri yanl??l?kla malign olarak tan?mlanabilir. Bu hücreler büyük hiperkromatik çekirde?e sahip olabilirler ve çekirdek/sitoplazma oranlar? yüksek olabilir. Bu hücrelerin sitoplazmalar?ndaki pigmetlerin sar?mtrak granülleri genelde do?ru s?n?fland?rma yap?lmas?na yard?mc? olur.

Ürotelyal hücrelerde zaman zaman sitoplazma vakuolizasyonu, çekirdek hiperkromazisi ve k?rm?z? intranükleer kal?nt?lar gibi birtak?m dejeneratif, non-neoplastik de?i?iklikler görülebilir.