logo efcs bianco

İdrar yolları anatomisi

This content is also available in: English Español Čeština Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

?drar böbrekler taraf?ndan üretilir ve at?l?r, böbrekler fasulye ?eklinde retroperitoneal yerle?imli iki adet organd?r. Kan; böbre?in kortikal k?sm?nda, glomerüllerde filtre olur. Filtrat, k?vr?ml? proksimal tübül, Henle kulbu ve distal k?vr?ml? tübül boyunca ilerler. Nefronun bu bölümlerinde filtrat?n kimyasal yap?s? de?i?ir ve konsantre idrar halini al?r. Son olarak idrar; düz toplay?c? tübüller, renal pelvis ve  üreterlerden mesaneye ula??r ve üretradan at?l?ncaya kadar (erkeklerde prostat?n içinden geçerek)  burada depolan?r 

Ürotel histolojisi

?drar yollar? histolojisi, en az 7-8 tabakal? özelle?mi?, bazal membran üzerine oturmu? hücreler ile karakterizedir. Mesane mukozas?n?n kal?nl???, mesanenin durumuna göre de?i?ir. Gerili halde oldu?u zaman az say?da ürotelyal hücre tabakas? vard?r, bo? halde ise kal?n, çok tabakal? epitel gibi görülür. Derin tabakalardaki hücreler küçük ve tek nükleusludur. Yüzeyel tabakadaki hücreler ise geni?, s?kl?kla 2 ilâ 5 nükleus içeren multinükleer özelliktedir. Her yüzeyel hücre daha a?a??daki iki veya daha fazla hücrenin üzerini örter. Bu sebeple “?emsiye” hücreleri ad?n? al?r.

Mesanede normal ürotel epitel tabakas? ‘von Brunn’ adac?klar? olarak bilinen invaginasyonlar? olu?tururlar. Bunlar ürotelden ziyade mukus sekrete eden kolumnar hücreler ile dö?eli olabilirler. Mukus ile dolu olduklar? zaman sistitis sistika veya sistitis glandülaris olarak bilinen histolojik tabloyu meydana getirirler.