logo efcs bianco

Anatomie močových cest

This content is also available in: English Español Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Mo? je vytvá?ena a vylu?ována ledvinami, dv?ma retroperitoneálními orgány fazolovitého tvaru. V k??e ledvin pobíhá glomerulární filtrace krve. Filtrát prochází proximálním sto?eným kanálkem, Henleho kli?kou a distálním sto?eným kanálkem. V t?chto oddílech nefronu m?ní filtrát chemické složení a koncentruje se. Nakonec mo? prochází p?ímým sb?rným kanálkem do ledvinné pánvi?ky, ureteru a m?chý?e; zde je shromaž?ována a následn? vymo?ena uretrou, která u muž? prochází prostatou. 

Histologie urotelu

Sliznice mo?ových cest je tvo?ena vícevrstevným epitelem se zhruba 7-8 vrstvami specializovaných bun?k p?ilehlých k bazální membrán?.

Tlouš?ka m?chý?ové sliznice závisí na stavu napln?ní m?chý?e. Když je roztažen,  tvo?í ji pouze n?kolik málo vrstev (2-3) urotelií, zatímco ve vyprázdn?ném m?chý?i je tvo?ena mnoha vrstvami (7-8) epitelu. Bu?ky hlubších vrstev jsou malé se solitárním jádrem. Povrchové bu?ky jsou v?tší a ?asto s více (2-55) jádry. Každá superficiální bu?ky p?ekrývá dv? a více hlubších bun?k. Proto se jim ?íká i “deštníkové” bu?ky (‘umbrella’ cells).

Urotel normálního m?chý?e m?že obsahovat epiteliální invaginace nazývané Brunnovy ?epy. Mohou být vystlány hlenotvornými cylindrickými bu?kami. Jde o reaktivní zm?nu. pokud jsou rozší?ené a vypln?né hlenem, vzniká obraz zvaný cystitis cystica nebo cystitis glandularis.