logo efcs bianco

Anatomia i histologia układu moczowego

This content is also available in: English Español Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Anatomia uk?adu moczowego

Mocz jest wytwarzany i wydzielany przez nerki, dwa zaotrzewnowe narz?dy kszta?tu fasolowatego. W cz??ci korowej nerki krew jest filtrowana w k??buszkach. Nast?pnie filtrat przechodzi przez cewk? bli?sz?, p?tl? Henlego, cewk? dalsz?. W tej cz??ci nefronu filtrat zmienia swój sk?ad chemiczny i staje si? st??onym moczem. W ko?cu mocz przechodzi przez cewk? zbiorcz? do miedniczki nerkowej, moczowodów i wreszcie p?cherza moczowego, gdzie jest magazynowany a? do wydalenia przez cewk? moczow?, która u m??czyzn przechodzi przez prostat?.

Histologia nab?onka przej?ciowego (urothelium)

B?ona ?luzowa dróg moczowych pokryta jest  wielowarstwowym nab?onkiem (zwanym nab?onkiem przej?ciowym lub urotelialnym) zbudowanym z 7 – 8 warstw wyspecjalizowanych komórek, oddzielonych od pod?cieliska b?on? podstawn?. Grubo?? nab?onka urotelialnego  p?cherza zale?y od stanu w jakim si? on znajduje. Je?eli jest rozd?ty, nab?onek sk?ada si? z kilku warstw, je?eli za? jest pusty, to nab?onek jest gruby i wielowarstwowy. Komórki warstw g??bszych s? ma?e, zawieraj? jedno j?dro. Komórki powierzchowne za? s? wi?ksze i cz?sto wieloj?drowe, zawieraj? od 2 do 55 j?der. Ka?da komórka powierzchowna pokrywa dwie lub wi?cej komórek g??biej po?o?onych. Dlatego nazywane s? one komórkami baldaszkowatymi.

Nab?onek urotelialny prawid?owego p?cherza mo?e wykazywa? liczne nab?onkowe wg??bienia zwane gniazdami Brunna. Mog? one by? wy?cielone komórkami cylindrycznymi wydzielaj?cymi ?luz zamiast komórkami nab?onka urotelialnego. Je?eli te ogniska s? rozd?te przez ?luz, wówczas taki obraz histologiczny okre?lany jest terminem “cystitis cystica” lub “cystitis glandularis”.