logo efcs bianco

Prawidłowy mocz

This content is also available in: English Español Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

  • Ubogo komórkowy, zazwyczaj zawiera pojedyncze komórki (szczególnie w przypadku próbki moczu oddanego fizjologicznie)
  • Komórki baldaszkowate i komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego zwykle dominuj? w obrazie cytologicznym, ale komórki z warstw g??bszych s? tak?e zawsze widoczne
  • W próbkach pobranych za pomoc? cewnika lub p?ukania p?cherza cz?sto pojawiaj? si? p?aty i gniazda komórek urotelialnych
  • Obecno?? pojedynczych neutrofilów jest cz?sto spotykana
  • U m??czyzn mog? by? obecne plemniki i cia?ka skrobiowate.

Komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego widywane u kobiet zazwyczaj pochodz? z pochwy. Je?eli wyst?puj? u m??czyzn, mog? ?wiadczy? o zmianach metaplastycznych w p?cherzu.

Komórki pochodz?ce z p?cherzyków nasiennych mog? by? b??dnie ocenione jako z?o?liwe. Mog? one posiada? du?e hiperchromatyczne j?dra i wysoki stosunek N/C.  Obecno?? ?ó?tawych ziarnisto?ci pigmentu w cytoplazmie tych komórek zazwyczaj naprowadza na w?a?ciw? interpretacj?.

Komórki nab?onka urotelialnego mog? wykazywa? nienowotworowe zmiany zwyrodnieniowe: wakuolizacj? cytoplazmy, hiperchromazj? j?der, czerwone wewn?trz cytoplazmatyczne inkluzje.