logo efcs bianco

Zbieranie materiału i metody jego opracowania

This content is also available in: English Español Čeština Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Zbieranie materia?u

Najprostsz? metod? jest zebranie fizjologicznie oddanego moczu. Powinno si? unika? badania porannej porcji moczu z powodu s?abo zachowanej morfologii komórek z?uszczonych w nocy, które s? eksponowane na mocz przez wiele godzin. Najlepiej nadaje si? mocz oddany przed po?udniem. Pobrana próbka moczu powinna by? dostarczona do pracowni tak szybko jak to mo?liwe. Je?eli krótkie opó?nienie jest nieuniknione, próbk? nale?y przechowa? w lodówce. W przypadku wi?kszego opó?nienia nale?y dola? do próbki alkohol.

Materia? cewnikowany. Metoda ta u?atwia pobranie dobrej próbki moczu bez zanieczyszcze? i jest metod? z wyboru, gdy mocz musi by? pobrany z jednego z moczowodów. Wad? tej metody jest to, ?e jest technik? inwazyjn? i wi??e si? z mo?liwo?ci? oderwania p?atów komórek przez ko?cówk? cewnika. Komórki takie mog? przypomina? cytologicznie komórki guza brodawkowatego. 

P?ukanie p?cherza. Metoda ta znana jest tak?e jako “barbotage”. P?ukanie p?cherza dokonuje si? przez jego irygacj? z u?yciem soli fizjologicznej lub roztworu utrwalaj?cego. Metoda ta ma podobne wady do pobierania materia?u za pomoc? cewnika, ale uzyskiwana komórkowo?? próbki jak i  zachowanie cech morfologii komórek jest bardzo dobre i przewy?sza jako?ci? próbki z oddawanego fizjologicznie moczu.

Dobrym p?ynem utrwalaj?cym pozwalaj?cym na p?ukanie p?cherza jest utrwalacz Esposti’ego. 100 ml tego utrwalacza zawiera 10 ml kwasu octowego, 45 ml metanolu i 45 ml dejonizowanej wody. P?yn ten u?ywany do irygacji p?cherza zbiera si? do butelki o pojemno?ci 250 ml i przekazuje do pracowni. Tam jest wirowany, aby uzyska? osad, p?yn z nad osadu jest usuwany, a do osadu dodaje si? 2 krople pektyny, aby u?atwi? od??czenie osadu od ?cianek probówki. Nast?pnie 2 krople osadu zawieraj?cego komórki umieszcza si? na szkie?ku podstawowym, suszy w temperaturze pokojowej i barwi metod? Papanicolaou. W ka?dym przypadku wykonuje si? dwa lub wi?cej preparatów.

Inne techniki opracowania materia?u

Oddany fizjologicznie lub cewnikowany mocz mo?e by? opracowany technicznie do oceny mikroskopowej za pomoc? nast?puj?cych metod:

  • Odwirowanie, z nast?powym wirowaniem w cytowirówce. Utrwalenie w alkoholu jest niezb?dne przed barwieniem metod? Papanicolaou. Z cytowirówki powinno si? uzyska? preparat prawie jednowarstwowy o ?rednicy 6 mm.
  • Rozmaz bezpo?redni. Jest ?atwiejszy do wykonania, ale zazwyczaj jest ubogo komórkowy.
  • Preparaty na filtrze b?onowym. Uzyskuje si? bardzo dobr? komórkowo??, ale metoda jest trudna do wykonania. Preparaty s? utrwalane w alkoholu i barwione metod? Papanicolaou.

Cytologia fazy p?ynnej (jednowarstwowa), jak np. ThinPrep (Cytyc Corporation, Boxborough, MA, USA) jest równie? u?ywana do opracowania próbek moczu. Zachowanie cech morfologicznych komórek jest zazwyczaj bardzo dobre, a  metoda jest ?atwiejsza ni? metoda z u?yciem filtru b?onowego. Koszty, jak do tej pory, stanowi? g?ówne jej ograniczenie.