logo efcs bianco

Urothelial carcinoma

This content is also available in: English Español Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Urothelial carcinoma

Papillary carcinoma Grade I – voided urine

 • The background is clean
 • Cellularity, consisting almost entirely of single cells, is increased
 • Tumour cells are similar to normal urothelial cells
 • Some loose clusters of urothelial cells
 • The chromatin is vesicular
 • Nucleoli usually absent

Rak brodawkowaty G1 jest trudny w diagnostyce cytologicznej z powodu p?cherzykowatego charakteru j?der i braku wyra?nych j?derek. Podobne cechy charakteryzuj? prawid?owy lub zapalnie zmieniony mocz.

Rak brodawkowaty stopnia I – p?ukanie p?cherza

 • J?dra o granicach lekko z?bkowanych
 • Dobrze widoczna b?ona j?drowa
 • Wyra?ne  grudy chromatyny
 • Liczne grupy komórek o nieregularnych lub palaczastych kszta?tach
 • Ma?e, zwarte komórki o zielonej cytopla?mie
 • Brak lub jedynie pojedyncze izolowane komórki

Rak brodawkowaty stopnia II – mocz oddany fizjologicznie

 • Wi?ksza komórkowo?? z obecno?ci? pojedynczych komórek i grup
 • J?dra  wi?ksze
 • Grupy komórek z cechami nat?oku j?drowego
 • Granice j?drowe mog? by? lekko nieregularne (kanciaste)
 • Chromatyna  gruboziarnista
 • T?o czyste

Rak brodawkowaty stopnia II – p?ukanie p?cherza

 • J?dra nieregularne, ale bez wyra?nych kanciastych obrysów
 • Chromatyna gruboziarnista
 • Dobrze zaznaczoma b?ona j?drowa
 • Przeja?nienia i wzrost kontrastu rysunku chromatyny
 • Wzrost stosunku N/C
 • Mo?liwa dysocjacja komórek

Rak brodawkowaty stopnia III – mocz oddany fizjologicznie

 • Znacz?cy wzrost komórkowo?ci
 • Komórki nowotworowe izolowane, w gniazdach i grupach syncytialnych
 • Mo?liwe uk?ady komórka w komórce
 • J?dra polimorficzne z grudowat? chromatyn?
 • Du?e j?derka
 • Mitozy
 • T?o zazwyczaj wykazuje cechy martwicy

Rak brodawkowaty stopnia III– p?ukanie p?cherza

 • Du?e ró?nice w rozmiarach j?der
 • Du?e j?dra bez cytoplazmy
 • J?dra o nieregularnych kszta?tach i dziwacznych j?derkach
 • Zazwyczaj j?dra hiperchromatyczne z grudami chromatyny, ale j?dra hipochromatyczne równie? wyst?puj?
 • Wzrost stosunku N/C
 • Dysocjacja komórek nowotworowych