This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Chyby screeningu a pot?eba zajišt?ní jakosti

Vyšet?ení st?ru dle  Papanicolaoua “Pap test”  se provádí celosv?tov? s cílem zjistit nej?asn?jší stadia rozvoje rakoviny hrdla, u nichž je ošet?ení  nejú?inn?jší
Sou?asné studie doložily , že Pap test zachra?uje mnoho život?.
Aby byl Pap test efektivní, musí být st?r z hrdla proveden a zpracován správn? a analyzován a popsán laborato?í s vysokou mírnou p?esnosti.
Tento modul vysv?tluje, jak nastavit a udržet vysoký stupej jakosti v cytologické laborato?i.

Zajišt?ní jakosti je podstatné pro potla?ení rizika chyby v cervikální cytologii

Existují t?i typy chyb:

 1. Chyby v provedení st?ru.
 2. Chyby ve zpracování st?ru.
 3. Chyby v interpretaci st?ru.

Až 10% nát?r? od žen s  preinvazivním nebo  ?asn? invazivním karcinomem hrdla  nemusí obsahovat abnormální bu?ky. Pro to jsou t?i možná vysv?tlení:      

 1. Chyby st?ru:
  1. Nedostate?ný odb?r patologické oblasti
  2. Abnormální bu?ky se nedostanou z nástroje na sklo
  3. CIN m?že být malá a/nebo  vysoko v hrdle mimo dosah nástroje
 2. Chyby fixace a zpracování:
  1. Bun??ná morfologie nez?etelná
  2. nukleocytoplasmatický pom?r narušen
  3. Jaderné kontury a chromatin nejsou dob?e viditelné
  4. Bledá jádra a nedostate?ný cytoplazmatický kontrast
  5. Administrativní chyba ve zna?ení skla
 3. Chyby v hodnocení nát?ru:
  1. Ztráta soust?ed?ní p?i screeningu
  2. Habituace – proces p?i kterém mozek ignoruje opakovaný signál.
  3. Vyrušení p?i screeningu – nap?. telefon
  4. Neúplné screenování plochy celého skla
  5. Únava ( p?íliš mnoho skel v jednom dni)
  6. Nedostate?ný mikroskop a laboratorní ergonomie
  7. Administrativní chyba v záznamu nález?

Úskalí diagnostiky

Falešn? negativní nálezy vznikají , když  cytolog nerozpozná abnormální bu?ky p?ítomné v nát?ru. N?kolik studií se zabývalo znaky falešn? negativních nát?r?.  Ukázalo se, že riziko falešn? negativního nálezu stoupá, pokud nát?ry obsahují relativn? málo  ( < 50 ) abnormálních bun?k.  Bohužel se ale ukázalo, že falešn? negativní nálezy vznikají i na nát?rech s vysokým obsahem  abnormálních bun?k. Retrospektivní studie žen s invazivním karcinomem prokázaly u ?ady z nich t?i až ?ty?i falešn? negativní nálezy p?ed diagnózou karcinomu. Falešn? negativní nálezy jsou zejména závažné oddálením diagnózy a lé?by karcinomu.

Falešn? pozitivní nálezy vznikají pokud je negativní vzorek interpretován jako obsahující abnormální bu?ky. Pacientka tak m?že být vystavena zbyte?nému chirurgickému zákroku a úzkosti.

?ada stav? m?že být p?í?inou falešn? pozitivní diagnózy. Tato tzv. Úskalí diagnostiky jsou níže popsána a n?která ilustrována.

Úskalí diagnostiky

 1. Malé dyskaryotické bu?ky
 2. Folikulární lymfocytární cervicitis
 3. CIN3 minibiopsie  ( mikrobiopsie ) nebo  CIN v hloubce žlázek
 4. Malé keratinizované bu?ky
 5. Endometrióza , tuboendometrioidní  metaplázie
 6. Endometrium dolního segmentu
 7. Nezralé metaplastické bu?ky
 8. Histiocyty
 9. Radia?ní zm?ny      
Radia?ní zm?ny : anizonukleóza  v tomto trsu dlaždicových bun?k je nápadná, ale jaderná struktura je blandní a  cytoplazma hojná. Pro interpretaci nálezu je d?ležité brát v úvahu klinické  údaje.
Nezralé metaplastické  bu?ky: mírná  anizonukleóza a  hyperchromázie v tomto trsu bun?k vedl k  diagnóze  ASCUS . Kolposkopie a cytologické sledování  byly negativní.
Nezralé metaplastické  bu?ky: mírná  anizonukleóza a  hyperchromázie v tomto trsu bun?k vedl k  diagnóze  ASCUS . Kolposkopie a cytologické sledování  byly negativní.
Tyto epitelové bu?ky  byly p?ítomny v nát?ru po výkonu u ženy, která podstoupila excizi kli?kou  (LLETZ) pro CIN3. Byly suspektní z recidivy/rezidua CIN , ale kolposkopie a  cytologické sledování byly negativní.   Šlo z?ejm? o nezralé metaplastické bu?ky.

Denzní trs málo  diferencovaných maligních bun?k z p?ípadu  invazivního dlaždicového karcinomu. Velké  zv?tšení okraje trsu odhalí nat?snaná p?ekrývající se hyperchromní jádra  variabilní velikosti a tvaru s abbnormálním chromatinem. 

Denzní trs málo  diferencovaných maligních bun?k z p?ípadu  invazivního dlaždicového karcinomu. Velké  zv?tšení okraje trsu odhalí nat?snaná p?ekrývající se hyperchromní jádra  variabilní velikosti a tvaru s abbnormálním chromatinem.  
Tento nát?r pochází z  invazivního dlaždicového karcinomu. Povšimn?te si hojných malých  keratinizovaných bun?k a také nádorové diatézy. Jinde v nát?ru byly t?žce  dyskaryotické bu?ky.

 

POZNÁMKA

Až  45% st?r? od žen s pokro?ilým invazivním karcinomem  nemusí obsahovat abnormální bu?ky. Tyto léze jsou ?asto nekrotické a ulcerují; nát?r sestává z krve , polymorfonukleár? a detritu ( tzv. maligní  diatéza) Cytotechnologové mohou  minimalizovat tento problém systematickým hodnocením st?r? z hlediska jejich kvality a konzultovat  kvalitu st?r? s odebírajícími klinickými specialisty.