logo efcs bianco

Základní komponenty skenovacího systému

This content is also available in: English Italiano Español

Bookmark (0)

No account yet? Register

  • V?tšina automatizovaných systém? pro cervikální cytologii jsou statické obrazov? analytické systémy, které zahrnují bun??ný skener p?ipojený k nezávislému interaktivnímu kontrolnímu systému, který nabízí vybrané obrazy screenerovi
  • K mikroskopu s motorizovaným stolkem je p?ipojena kamera.
  • Kamera je spojena s výkonným po?íta?em vybaveným programem pro záznam a analýzu obraz? sejmutých kamerou p?i skenování preparátu. Optické signály sejmuté kamerou jsou konvertovány na digitální obrazy a uloženy na magnetický disk. Po?íta? je vybaven programem pro analýzu a klasifikaci obraz?.
  • Po?íta? vybírá obrazy s pravd?podobným obsahem abnormálních bun?k a nabízí je cytotechnologovi k následnému vyhodnocení pod mikroskopem.         
Image analysis system

 

Neurální sít? v léka?ství

  • ?asto zd?raz?ovanou výhodou neurálních sítí oproti konven?ním program?m je jejich schopnost ?ešit úlohy, které nemají algoritmické ?ešení, nebo je ?ešení p?íliš komplexní.
  • Neurální sít? jsou vhodné pro ?ešení úloh, v nichž se uplat?uje ?lov?k, jako jsou rozpoznávání obraz? a p?edpov?di.
  • Neurální sít? byly použity v klinické diagnostice, obrazové analýze a interpretaci, analýze a interpretaci signál? a vývoji lék?.