logo efcs bianco

Úvod

This content is also available in: English Italiano Español

Bookmark (0)

No account yet? Register

Cervikální screening je stereotypní, ?asov? náro?ná práce: proto je to vhodný úkol pro automatizaci.

První statické bun??né skenery byly vyvinuty p?ed 50 lety; k prvním pat?il Cytoanalyser (Airborne Instruments laboratory New York). I když vývoj stál $5,000,000 ( tehdy obrovská suma!), nenalezl systém uplatn?ní v klinické praxi – nebyl schopen komplexní analýzy nát?r?, které jsou tak pohotov? interpretovány lidským mozkem. Následné pokusy v Evrop?, Japonsku a Americe v pr?b?hu dalších 40 let vyvinout komer?n? úsp?šný automatický skener pro cervikální screening byly rovn?ž neúsp?šné.

V poslední dob? došlo k významnému pokroku ve vývoji automatizovaných systém?. Pokroky umožnil rozvoj po?íta?ových technologií umož?ující zpracovat velké množství dat a zárove? i rozvoj automatického zpracování vzork? a obrazov? analytických program?.

Principy, na nichž spo?ívá ?innost sou?asných automatizovaných systém?, jsou diskutovány v tomto oddíle.