logo efcs bianco

Požadavky

This content is also available in: English Italiano Español

Bookmark (0)

No account yet? Register

Požadavky na automatizovaný systém pro primární screening cervikálních st?r?.

V roce 1984 International Academy of Cytology definovala požadavky

 1. systém nesmí propustit jako negativní nát?r s maligními bu?kami
 2. systém by m?l poznat artefakty a infek?ní organismy, jako nap?. Trichomonas vaginalis and candida species

Sou?asné požadavky jsou mírn?jší – a sice :

 1. Systém by m?l rozpoznat suspektní bu?ky (nebo nát?ry) a nabidnout je cytolog?m pro definitivní za?azení
 2. Nát?ry vylou?ené z lidského hodnocení nesmí propustit abnormality ve v?tší mí?e než se to d?je v manuálním primárním screeningu.
 3. Systém by m?l být schopen vyhodnotit kvalitu st?ru, adekvátnost, m?l by být rychlý, spolehlivý a reproducibilní
 4. Systém by nem?l vy?adit polychromem barvené nát?ry vhodné pro hodnocení
 5. Citlivost automatizovaného systému ( plus cytologa) musí být stejná nebo lepší než u primárního screenera ( tj. 95% citlivost pro HSIL).

Úkoly kladené na po?íta? v detekci, rozpoznání a klasifikaci odpovídajících bun?k v cervikálních nát?rech.

Pro zajišt?ní detekce, rozpoznání a klasifikace odpovídajících bun?k v nát?ru musí být po?íta? schopen provést ?adu kritických krok?:

 1. Umístit sklo na motorizovaný stolek mikroskopu
 2. Najít startovní bod skenování a skenovat preparát v p?edprogramovaném postupu
 3. Najít objekty zájmu a ur?it jejich rovinu ostrosti
 4. Detekovat cervikální epitelie mezi jinými objekty v nát?ru
 5. Ozna?it každou epiteliální bu?ku a ur?it její hranice; rozpoznat jádro a cytoplazmu (proces známý jako segmentace)
 6. Extrahovat diagnostické znaky jádra – nap?. obsah a strukturu chromatinu a strukturu cytoplazmy ( m?že být extrahováno celkem více než 100 geometrických nebo texturálních znak?)
 7. Eliminovat irelevantní bu?ky, detritus, artefakty, p?ekrývající a dotýkající se bu?ky
 8. Nakonec klasifikovat bu?ky jako normální nebo abnormální

Požadavky obrazov? analytických systém?

Mnohé z ?asných automatizovaných systém? spoléhaly výlu?n? na obrazovou analýzu nát?ru bu?ka za bu?kou algoritmickým (pravidly daným) po?íta?ovým programem. Tento p?ístrup zpo?átku selhával nedostate?ným výkonem po?íta?? pro takovou analýzu.

Sou?asný vývoj po?íta?ových technologií pro automatizaci cervikálního screeningu byl umožn?n vstupem systém? um?lé inteligence do analýzy obrazu a automatizace do zpracování cervikálních st?r?. Tyto systémy zahrnují neurální sít?, které p?edstavují nonalgoritmické odv?tví um?lé inteligence , který je zvlášt? vhodný k rozpoznávání obraz? v p?irozených scénách a jako takový zejména vhodný pro analýzu cervikálních nát?r?, v nichž mnohé, co screener rozpoznává jako abnormalitu, nem?že být p?esn? definováno zcela objektivními morfometrickými termíny. Oproti algoritmickým postup?m jsou neurální sít? pon?kud pomalejší.

Sou?asné komer?ní automatizované systémy screeningu užívají pro analýzu cervikálních st?r? jak algoritmické systémy, tak programy založené na principu automatické inteligence.