This content is also available in: English Italiano Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Adenocarcinoma in situ:

Materia? pochodz?cy z ogniska AIS jest cz?sto bardzo bogato komórkowy, zawiera liczne p?aty komórek gruczo?owych. Obraz ten powinien wzbudzi? podejrzenie o nowotwór gruczo?owy, o ile materia? nie zosta? pobrany za pomoc? szczoteczki dokana?owej. W preparacie tym j?dra s? st?oczone, hiperchromatyczne, ale kszta?t cylindryczny komórek jest ?atwo zauwa?alny. Zwraca uwag? czyste t?o. P?aty prawid?owych komórek kana?owych by?y równie? obecne w rozmazie.
Gniazdo komórek nowotworowych z ogniska AIS. Wida? utrat? polarno?ci, ró?nice w wielko?ci j?der i oczywist? hiperchromazj?, ale struktura plastra miodu mo?e by? jeszcze zauwa?alna. Rozró?nienie mi?dzy AIS i gruczolakorakiem inwazyjnym nie jest zawsze mo?liwe.

Dobrze zró?nicowany inwazyjny gruczolakorak kana?u szyjkiNisko zró?nicowany inwazyjny gruczolakorak kana?u szyjki

Gruczolakorak szyjki macicy. P?at komórek gruczo?owych z widocznym odrywaniem si? komórek, które tworz? rodzaj pióropusza lub palisady na obwodzie p?ata.
Obraz gruczolakoraka pod wi?kszym powi?kszeniem z widocznym tworzeniem palisady. Zwraca uwag? nierównomierne roz?o?enie j?der w palisadzie.
Endocervical adenocarcinoma :Strips of crowded columnar cells showing pseudostratifiction with dense overlapping nuclei but the glandular architecture is still preserved. 
Gruczolakorak inwazyjny kana?u szyjki macicy: trójwymiarowe gniazdo komórek gruczo?owych. Pomijaj?c t?o, obraz morfologiczny jest podobny do widywanego w AIS.
Gruczolakorak kana?u szyjki macicy (nisko zró?nicowany): J?dra s? du?e, pleomorficzne z nieregularnym rozk?adem chromatyny i delikatn?, obfit? cytoplazm?, ze s?abo zachowan? struktur? gruczo?ow?.

Metastatic endocervical adenocarcinoma:

Inne nowotwory z?o?liwe: Rak endometrialny w rozmazie z szyjki macicy
Inne nowotwory z?o?liwe: Przerzut gruczolakoraka jelita grubego w rozmazie z szyjki macicy.
Gruczolakorak kana?u szyjki macicy (nisko zró?nicowany): Gniazdo zbudowane z niezró?nicowanych komórek nowotworowych ze sk?p? cytoplazm? i j?drami ró?nej wielko?ci. Delikatna struktura chromatyny i du?e j?derka s? sta?? cech? gruczolakoraka..
Inne nowotwory z?o?liwe: Rak jajnika w rozmazie z szyjki macicy.

 

Gruczolakorak kana?u szyjki macicy. Trudno jest odró?ni? to nadbarwliwe gniazdo rakowych komórek gruczo?owych od komórek nisko zró?nicowanego raka p?askonab?onkowego.