This content is also available in: English Italiano Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Cechy charakterystyczne ASCUS widoczne s? w tym zgrupowaniu komórek. Atypowe komórki zazwyczaj maj? wielko?? komórek warstwy po?redniej lub powierzchownej. Gniazdo komórek.?? Wskaznik n/c jest nieznacznie podwy?szony, j?dra wykazuj? nieznaczn? hiperchromazj? i anizonukleoz?.
Kilka atypowych komórek nab?onka wielowarstwowego p?askiego w prawid?owym poza tym rozmazie. Komórki wykazuj? nieznaczne zró?nicowanie wielko?ci i kszta?tu i niewielk? hiperchromazj? j?der.
Atypowe komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego o nieokre?lonym znaczeniu (ASCUS) zazwyczaj maj? wielko?? komórek warstwy po?redniej lub powierzchownej. Cechy charakterystyczne ASCUS widoczne s? w tej grupie. Wskaznik n/c jest nieznacznie podwy?szony, j?dra wykazuj? nieznaczn? hiperchromazj? i anizonukleoz?, cytoplazma ciemna. Zmiany te mog? odzwierciedla? zmiany zwyrodnieniowe zwi?zane z zapaleniem (liczne neutrofile w tle rozmazu), ale LSIL nie mo?na wykluczy?.
Atypowe komórki nab?onka wielowarstwowego p?askiego o nieokre?lonym znaczeniu (ASCUS) nieznacznie ró?ni? si? wielko?ci? i kszta?tem, j?dra wykazuj? niewielk? hiperchromazj?. Pomara?czowa cytoplazma sugeruje, ?e zmiany mog? by? zwi?zane z HPV, ale klasycznych koilocytów nie znaleziono w tym rozmazie.
J?dra koilocytów s? prawie zawsze nieco powi?kszone w zwi?zku z obecno?ci? episomalnego DNA HPV. Koilocyty w tym preparacie wykazuj? atypi? j?drow?, co daje w wyniku ASCUS/LSIL.