This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Cytological features of Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance (ASCUS):

Charakteristické rysy ASCUS jsou vyjád?eny v tomto trsu.  Atypické bu?ky mají velikost intermediárních nebo superficiálních dlaždicových. Jádra 2.5-3 krát v?tší než v normálních intermediárních bu?kách. Mírn? zvýšený n/c pom?r, jaderná hyperchromázie, mírná  anizonukleóza 
N?kolik atypických dlaždicových bun?k v jinak  normálním nát?ru vykazuje lehkou variabilitu velikosti a tvaru a jadernou hyperchromázii.
Atypické dlaždicové bu?ky nejasného významu (ASCUS) mají zpravidla velikost  intermediárních nebo superficiálních dlaždicových bun?k. Charakteristické rysy ASCUS jsou vyjád?eny v tomto bun??ném trsu.Jádra zaujímají 2.5-3 v?tší plochu bu?ky. Mírn? zvýšený n/c pom?r, jaderná hyperchromázie, mírná anizonukleóza. A denzní orangofilní cytoplazma. Zm?ny mohou být projevem regrese bun?k nebo zán?tu (všimn?te si ?etných neutrofil? v pozadí) ale LSIL nelze vylou?it.
Atypické dlaždicové bu?ky nejasného významu (ASCUS) v tomto nát?ru vykazují variabilitu velikosti a tvaru jader a jadernou hyperchromázii.  Oranžofilní cytoplazma indikuje p?ítomnost  HPV zm?n, ale klasické koilocyty v tomto nát?ru nalezeny nebyly. 
Jádra  koilocyt? jsou tém?? vždy zv?tšená kv?li p?ítomnosti  episomální HPV DNA. Koilocyty v tomto nát?ru vykazují jaderné atypie charakteru  ASCUS /LSIL.