This content is also available in: English Italiano Español Čeština Magyar Polski

Bookmark (0)

No account yet? Register

Hormonal durumu de?erlendirmek için kullan?lan en yayg?n indekstir. Bu indeks hesaplan?rken; smearda rastgele be? alan seçilir (x10 büyütme). Her bir alanda 100 epitel hücresi say?larak, bu alanlardaki superfisial, intermediate ve parabasal hücre yüzdeleri belirlenir. Sonuç; MI=% parabazal hücre: %intermediate (naviküler) hücre: %superfisial hücre ?eklinde ifade edilir. Örne?in ; hamilelik döneminde 0:100:0 ?eklinde hesaplanan bir MI, intermediate hücrelerin predominantl???n? gösterir.Oral kontraseptif kullanan kad?nlarda ise MI genellikle 0:60:40 ?eklindedir. Siklüsün ortas?nda süperfisial hücre hakimiyeti görüldü?ü gibi, 90:10:0 ?eklinde bir MI postmenopozal kad?nda beklenebilir. Östrojen salg?layan granüloza hücreli bir tümörün varl???n?n da yans?tabilce?i gibi , postmenopozal dönemdeki bir kad?nda MI de?erinin 0:0.100 olmas? da alarm nedeni olmal?d?r. Kozmetik ürünler gibi ba?ka bir östrojen kayna??n?n kullan?lmad??? kesinle?ti?i zaman daha ileri ara?t?rmalar yap?l?r.