This content is also available in: English Italiano Español Magyar Polski Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Matura?ní index (MI) je nej?ast?jší index pro zhodnocení hormonálního stavu. Zahrnuje 10 náhodn? vybraných polí a spo?ítání 100 epiteliálních bun?jk ve zv?tšení 10x.Ur?uje se procento parabazálních: procentu intermediárních : procentu superficiálních bun?k.  
MI   0:100:0  vyjad?uje p?evahu intermediárních bun?k, nap?. v t?hotenství.
MI  0: 60:40 je ?astý u žen užívajících orální kontraceptiva. P?evaha superficiálních bun?k nastává v polovin? cyklu, zatímco  MI  90:10:0 lze o?ekávat u  postmenopauzální ženy.
MI 0:0:100 u postmenopauzální ženy je alarmující; m?že signalizovat estrogeny produkující nádor z bun?k granulózy. Je t?eba dalšího vyšet?ení a vylou?ení exogenního zdroje (nap?. kosmetického) estrogen?.