This content is also available in: English Italiano Español Čeština Magyar Türkçe

Bookmark (0)

No account yet? Register

Metody oceny stanu hormonalnego na podstawie rozmazów z pochwy. 

Do oceny stanu hormonalnego najcz??ciej stosuje si? ocen? indeksu dojrzewania (maturation index; MI). Ocena indeksu dojrzewania polega na okre?leniu odsetka komórek strefy podstawnej, po?redniej (?ódkowatych) i powierzchownej. Ocen? przeprowadza si? w 5 przypadkowo wybranych polach (przy powi?kszeniu 10-krotnym) i w 100 kolejnych komórkach. MI 0:100:0 ?wiadczy o przewadze komórek z warstwy po?redniej i jest typowy dla ci??y. MI 0:60:40 stwierdza si? u kobiet przyjmuj?cych doustne ?rodki antykoncepcyjne. Przewag? komórek strefy powierzchownej stwierdza si? w ?rodku cyklu miesi?czkowego, podczas, gdy MI 90:10:0 wyst?puje u kobiet po menopauzie. MI 0:0:100 u kobiety po menopauzie mo?e wskazywa? na guz jajnika (granulosa cell tumor) produkuj?cy estrogeny. W takich przypadkach nale?y tak?e wykluczy? stosowanie egzogennych estrogenów, które mog? wchodzi? w sk?ad kosmetyków.