This content is also available in: English Italiano Español Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

Rola zarzadzajacego we wprowadzaniu zasad jakosci w cytologii w laboratorium

Wytyczne Unii Europejskiej zalecaja, aby zarzadzajacy laboratorium ponosil calkowita odpowiedzialnosc za Zapewnienie Jakosci w pracowni cytologicznej. Do jego obowiazków nalezy:

 

Monitoring the local cervical screening program

 1. Collaborate with local/ regional / national health authority in monitoring cervical screening program
 2. Agree formula for record keeping and annual returns with the above authorities
 3. Institute and monitor fail safe procedure for follow up of abnormal smears
 4. Prepare annual return of number of smears processed annually by laboratory classified by age, source (GP, colposcopy clinic , well women clinic etc).
 5. Prepare annual return  of number of smears classified by final report (inadequate / negative /ASCUS , LSIL , HSIL)
 6. Prepare annual return on number of women referred  for colposcopy and colposcopic biopsy findings. Determine Sensitivity and specificity and PPV of cytology report  on basis of histological findings.
 7. Compare laboratory performance against agreed Quality Standards.
 8. Provide feedback for smear takers i.e. number of inadequate smears
 9. Set up review panel of cases of invasive cancer
 10. Prepare annual report

Monitorowanie lokalnego programu skryningowego szyjki macicy

 1. Wspó?praca z w?adzami medycznymi lokalnymi / regionalnymi / krajowymi w monitorowaniu programu skryningu szyjki macicy
 2. Uzgodnienie z powy?szymi w?adzami sposobu gromadzenia danych i rocznych raportów.
 3. Ustanawianie i monitorowanie procedur zabezpieczaj?cych utrat? danych w dalszej obserwacji przypadków z nieprawid?owymi rozmazami.
 4. Przygotowywanie rocznego  raportu zawieraj?cego liczb? wykonanych bada? w pracowni,  pogrupowanych w zale?no?ci do wieku i ?róde? (lekarz rodzinny, gabinet kolposkopii, poradnia dla kobiet).
 5. Przygotowywanie rocznego raportu zawieraj?cego liczb? wykonanychbada? zaklasyfikowanych wed?ug ostatecznego rozpoznania (nieodpowiedni / ujemny / ASCUS / LSIL / HSIL).
 6. Przygotowywanie rocznego raportu zawieraj?cego liczb? kobietskierowanych na kolposkopi? i badania biopsyjne.
 7. Porównanie funkcjonowania laboratorium w stosunku do Standardów Jako?ci.
 8. Dostarczanie zwrotnych informacji osobom pobieraj?cym wymazy o liczbie rozmazów nieodpowiednich do oceny.
 9. Opracowanie przegl?dowego zestawu przypadków raka inwazyjnego.
 10. Przygotowywanie rocznego sprawozdania.